หัวข้อกิจกรรม อ่าน
7 มิ.ย. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน 10 ก.ค. 67 09:57:05
 7 มิ.ย. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
15
18 มิ.ย. 67  ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21 2 ก.ค. 67 08:24:46
 18 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21
29
17 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคอมมอนรูม ประชุมงานวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี ประชุมงานวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี 2 ก.ค. 67 08:22:10
 17 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุมคอมมอนรูม ประชุมงานวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี ประชุมงานวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี
23
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์? 14 มิ.ย. 67 15:19:49
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์?
58
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ? 14 มิ.ย. 67 15:16:43
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ?
61
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ? 13 มิ.ย. 67 16:22:11
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ?
59
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล? 13 มิ.ย. 67 16:18:43
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล?
43
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ? 13 มิ.ย. 67 16:16:04
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ?
44
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 13 มิ.ย. 67 16:10:56
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
54
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป? 13 มิ.ย. 67 16:08:55
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป?
37
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:27:09
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี?
45
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:24:12
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี?
55
10 มิ.ย. 67 15:36:34
 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
45
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 10 มิ.ย. 67 15:15:54
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
38
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? 10 มิ.ย. 67 15:12:11
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?
66
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั 10 มิ.ย. 67 15:08:28
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั
43
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม 6 มิ.ย. 67 15:57:50
 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2567 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทั่วไป นำโดย ผศ.ดลฤดี พลมิตร ประธานบริหารหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อ.ภราดา บุญรมย์, ผศ.ดร.อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ดร.มัลลิกา บุตรทองทิม และ อ.เจริญ โสภา เข้าร่วมการอบรม "Digital Transformation (DX) : The Path to O
57
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่ว 6 มิ.ย. 67 15:55:58
 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 อ.ภราดา บุญรมย์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไปทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อม (โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ณ วัดป่าดงหนองแคน ตำบลนาเลิง อำเภอม่ว
45
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 6 มิ.ย. 67 15:54:24
 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
44
วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา 6 มิ.ย. 67 15:52:05
 วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา
42
วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!!   BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:50:23
 วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!! BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB
36
วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:48:25
 วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB
44
วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:46:11
 วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
38
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:43:21
 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37
วันที่ 28 พ.ค.67 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:40:54
 วันที่ 28 พ.ค.67 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37