พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
 
   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดการความรู้ทางวิชาการ (KM) ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2”
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพเป้าหมายของนักศึกษา
2.เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ
 
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2567 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้อาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางที่ดี ในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 โดย ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ มีวิทยากรคือ อ.พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.วันวิสา มากดี และอ.ปราโมชย์ นามวงศ์ โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ อ.ณัฐชนน พิชาดุลย์ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 40 คน
 
ผลการดำเนินโครงการ
1.1 คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2
1.2 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.4 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้แนวทางกำหนดคะแนนเพื่อเทียบหน่วยกิตการเก็บชั่วโมงกิจกรรม ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ที่สอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรม เพื่อนำไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
1.6 คณะฯ ได้นำได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์ของทุกหลักสูตรได้นำองค์ความรู้นี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนต่อไป