• นางสาวรัตติยา     พื้นนวล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
 • นางสาวประไพ     ใจเพียร พนักงานธุรการ ระดับ ส4
 • นางสาวบัวสอน     คำงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวเบญจมาภรณ์    ถวิลไพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวพิไลวรรณ     ดอนตาเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาววาสนา    สิทธิผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาววิไลวรรณ    รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นายนิธิกร     บริพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นายอุทัย     หวานใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นางสาวธัชสินี     กำแมด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นางสาวยุภา จำปี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นายพงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
 • นางสาวบุญแตง ศิลาอ่อน พนักงานสถานที่
 • นางอรศรี ล้อมไธสง พนักงานสถานที่
 • นางพิศมัย  หลักรัตน์ พนักงานสถานที่
 • นายอังคาร    ดอนใหญ่ พนักงานสถานที่
 • นายประยูร ล้อมไธสง พนักงานสถานที่
 • นายวิทยา พรมพานิชย์ คนสวน
 • นางสาววิชุดา กาญจนารักษ์ พนักงานสถานที่
 • นายสันติ ชมพูวงศ์ พนักงานสถานที่
 • นายธนภัทร อนันต์ นักวิชาการเกษตร
 • นายเฉลิม     พูลเพิ่ม พนักงานสถานที่