• อ.มัลลิกา บุตรทองทิม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
 • นางสาวประไพ     ใจเพียร พนักงานธุรการ ระดับ 3
 • นางสาวรัตติยา     พื้นนวล นักวิชาการศึกษา
 • นางสาวบัวสอน     คำงาม นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
 • นางสาวเบญจมาภรณ์    ถวิลไพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวพิไลวรรณ     ดอนตาเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาววาสนา    สิทธิผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาววิไลวรรณ    รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นายนิธิกร     บริพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นายอุทัย     หวานใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นางสาวธัชสินี     กำแมด นักวิชาการศึกษา
 • นางสาวกนกกาญจน์ คำมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นางสาวยุภา จำปี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • นายพงษ์ศิริ ลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
 • นางสาวบุญแตง ศิลาอ่อน ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นางอรศรี ล้อมไธสง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นางพิศมัย  หลักรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายอังคาร    ดอนใหญ่ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายประยูร ล้อมไธสง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายวิทยา พรมพานิชย์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นางสาววิชุดา กาญจนารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายสันติ ชมพูวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายธนภัทร อนันต์ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร
 • นายเฉลิม     พูลเพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานอาคาร