แสดงกราฟ

กราฟแสดงข้อมูลงานวิจัย

จำนวนเงินต่อปี จำนวนเงินต่อปี/จำนวนอาจารย์
25599054294106521.11
2560480259056501.06
2561649696176434.84
2562290006034118.35
2563724886485280.75
2564795887793633.85