• ผศ.ประกายดาว     เศวตนนท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อ.วรลักษณ์     อ่อน ณ นัยน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อ.ศิโรรัตน์     พลไชย สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อ.วิชุดา     สวัสดี สังข์ทองหลาง สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • อ.ปณิสญา อธิจิตตา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • นางboontang boontang.s สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • นางorasri.l@ubru.ac.th orasri.l@ubru.ac.th สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • ผศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.วาสนา     กวีนัฏธยานนท์ สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.พูลทรัพย์     หวังดี สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.ประนอม     คำผา สาขาวิชาการบัญชี
 • ผศ.บดินทร์ภัทร์    สุนบุญรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.รัชนิกร    วรรณสถิตย์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.พัชราวดี     กุลบุญญา สาขาวิชาการบัญชี
 • ดร.ประไพพิศ     เลียบสื่อตระกูล สาขาวิชาการบัญชี
 • ดร.ก้องเกียรติ     สหายรักษ์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อาจารย์สุจิตตรา    หงษ์ยนต์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.รวิ     กลางประพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.พรชัย     วีระนันทาเวทย์ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.ฤติมา     มุ่งหมาย สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.อโนชา     สุวรรณสาร สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.อรพิน วงศ์ก่อ สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.ศิริมล แสนสุข สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.วิรัญญา สุทธิกุล สาขาวิชาการบัญชี
 • อ.นวลปราง    ขันเงิน สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.นรีนุช    ยุวดีนิเวศ สาขาวิชาการตลาด
 • ดร.พิมุกต์     สมชอบ สาขาวิชาการตลาด
 • อ.อุมารินทร์     ราตรี สาขาวิชาการตลาด
 • ดร.รัตนภรณ์    แซ่ลี้ สาขาวิชาการตลาด
 • อ.บุษยมาส     ชื่นเย็น สาขาวิชาการตลาด
 • ผศ.นิตยา     พร้อมพรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.วรรณณา     ปิยะรัตน์มานนท์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์    โชติวนิช สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.วิกานดา     เกษตรเอี่ยม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.วิลารักข์    อ่อนสีบุตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อ.โชฒกามาศ    พลศรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.มาลิณี ศรีไมตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อ.ศุภกัญญา     เกษมสุข สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อ.วิรินดา     สุทธิพรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อ.อดุลยเดช    ตันแก้ว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดร.วลัยพร     สุขปลั่ง สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อ.อัญญาณี   อดทน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.จตุรงค์     ศรีวงษ์วรรณะ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดร.อนันต์     สุนทราเมธากุล สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผศ.ดร.นลินี      ทองประเสริฐ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ผศ.ดร.อำไพ     ยงกุลวณิช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ศราวุธ   ชินาภาษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ธนศิตา     ลี้หิรัญญพงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.เกรียงศักดิ์     รักภักดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.พัฒนศักดิ์     ปทุมวัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ปราโมชย์ นามวงศ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ศุภเทพ     สติมั่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ไมตรี     ริมทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ดร.สัณชัย     ยงกุลวณิช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.ขนิษฐา     คนกล้า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ดร.ปิยนุช     วรบุตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • อ.รติ    ท่าโพธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ผศ.ดร.อัยรดา    พรเจริญ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ดร.นิภา     ชุณหภิญโญกุล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อ.ภราดา     บุญรมย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อาจารย์ดลฤดี    จันทร์แก้ว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อ.มัลลิกา    บุตรทองทิม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อ.อมรรัตน์    พรประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อ.ณัฐรินีย์     โชคชัยตระกูล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • อ.เจริญ     โสภา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • ดร.อโณทัย     หาระสาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • นายศาสตร์ศิลป์ ทองแรง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • นางนฤมล นามบุญ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 • ผศ.หทัยรัตน์     ควรรู้ดี บัญชีบัณฑิต