• อาจารย์เอมีลี่ เวสท์บรุค นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ประกายดาว     พันธ์พิพัฒน์
 • อาจารย์ศิโรรัตน์     พลไชย
 • อาจารย์วิชุดา     สวัสดี สังข์ทองหลาง
 • อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา
 • ผศ.สุนิดา    เกิดหนุนวงศ์
 • อาจารย์รัชนิกร    วรรณสถิตย์
 • อาจารย์พัชราวดี     กุลบุญญา
 • ผศ.ดร.ประไพพิศ     เลียบสื่อตระกูล
 • ผศ.สุจิตตรา    หงษ์ยนต์ - บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์รวิ     กลางประพันธ์
 • ผศ.ฤติมา     มุ่งหมาย
 • อาจารย์ ดร.วิรัญญา สุทธิกุล
 • ผศ.ดร.วิกานดา     เกษตรเอี่ยม
 • อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ    พลศรี
 • ผศ.อุมารินทร์     ราตรี
 • ผศ.บุษยมาส     ชื่นเย็น
 • ผศ.นวลปราง    ขันเงิน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วรรณณา     ปิยะรัตน์มานนท์
 • ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี
 • ผศ.ดร.ศุภกัญญา     เกษมสุข
 • ผศ.ดร.วลัยพร     สุขปลั่ง
 • ผศ.อัญญาณี   อดทน
 • ผศ.วิลารักข์    อ่อนสีบุตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.อำไพ     ยงกุลวณิช
 • อาจารย์ศุภเทพ     สติมั่น
 • อาจารย์ไมตรี     ริมทอง
 • ผศ.ดร.สัณชัย     ยงกุลวณิช
 • อาจารย์รติ    ท่าโพธิ์
 • ผศ.ดร.ปิยนุช     วรบุตร ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ ดร.นิภา     ชุณหภิญโญกุล
 • ผศ.ดลฤดี    พลมิตร
 • อาจารย์มัลลิกา    บุตรทองทิม
 • ผศ.อมรรัตน์    พรประเสริฐ
 • อาจารย์เจริญ     โสภา
 • อาจารย์ภราดา     บุญรมย์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วันวิสา    มากดี
 • ผศ.ดร.ฐิติพร     อุ่นใจ
 • ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล     ปรมัตถ์วรโชติ
 • ผศ.ดร.อนันต์     สุนทราเมธากุล ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วรนุช    กุอุทา
 • ผศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ
 • รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี Ph.D. Business Administration System Edith Cowan University, Australia Graduate Award in Interdisciplinary Studies (Research Preparation) Edith Cowan University, Australia ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์    โชติวนิช
 • ผศ.ดร.อโณทัย     หาระสาร
 • รศ.ดร.นลินี      ทองประเสริฐ DBA. (Management Information Systems) Edith Cowan University, AustraliaDiploma of Science in Interdisciplinary Studies Edith Cowan University, Australia ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.อัยรดา    พรเจริญ
 • ผศ.บดินทร์ภัทร์    สุนบุญรัตน์
 • อาจารย์พรชัย     วีระนันทาเวทย์ บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.กฤตยกมล     ธานิสพงศ์
 • ผศ.อโนชา     สุวรรณสาร
 • อาจารย์อรพิน วงศ์ก่อ
 • อาจารย์ศิริมล แสนสุข
 • อาจารย์ศราวุธ   ชินาภาษ
 • ผศ.อดุลยเดช    ตันแก้ว
 • อาจารย์ธนศิตา     ลี้หิรัญญพงศ์
 • ผศ.เกรียงศักดิ์     รักภักดี
 • ผศ.พัฒนศักดิ์     ปทุมวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ปราโมชย์ นามวงศ์
 • อาจารย์ขนิษฐา     ศิลาโชติ
 • ผศ.ดร.นรีนุช    ยุวดีนิเวศ บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.จตุรงค์     ศรีวงษ์วรรณะ
 • ผศ.ดร.พิมุกต์     สมชอบ
 • อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์    แซ่ลี้
 • รศ.ดร.ประนอม     คำผา บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์     ควรรู้ดี ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผศ.ดร.ก้องเกียรติ     สหายรักษ์ ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม