• อาจารย์เอมีลี่ เวสท์บรุค นศ.ม.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ประกายดาว     พันธ์พิพัฒน์ นศ.ม.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ศิโรรัตน์     พลไชย กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์วิชุดา     สวัสดี สังข์ทองหลาง นศ.ม (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา ปร.ด.นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ผศ.สุจิตตรา    หงษ์ยนต์ บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.สุนิดา    เกิดหนุนวงศ์ M.B.A Corporate Finance University of Dallas, USA
 • ผศ.พัชราวดี     กุลบุญญา บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผศ.ดร.ประไพพิศ     เลียบสื่อตระกูล ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์รัชนิกร    วรรณสถิตย์ บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์รวิ     กลางประพันธ์ บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผศ.ฤติมา     มุ่งหมาย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.วิรัญญา สุทธิกุล ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยยูโรเปียน อินเตอร์เนชันแนล
 • ผศ.นวลปราง    ขันเงิน บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วิกานดา     เกษตรเอี่ยม ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ    พลศรี ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ผศ.อุมารินทร์     ราตรี บธ.ม.การตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.บุษยมาส     ชื่นเย็น บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
 • ผศ.วิลารักข์    อ่อนสีบุตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วรรณณา     ปิยะรัตน์มานนท์ M.B.A Finance University of Wisconsin- Whitewater, United States of America
 • ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี บธ.ด.การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ศุภกัญญา     เกษมสุข บธ.ด.การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.วลัยพร     สุขปลั่ง ปร.ด.การพัฒนาองค์การและการ จัดการสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผศ.อัญญาณี   อดทน บธ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ปิยนุช     วรบุตร ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.อำไพ     ยงกุลวณิช ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.สัณชัย     ยงกุลวณิช ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • อาจารย์ศุภเทพ     สติมั่น วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์ไมตรี     ริมทอง วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์รติ    ท่าโพธิ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์ภราดา     บุญรมย์ บธ.ม.การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ ดร.นิภา     ชุณหภิญโญกุล ปร.ด.การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ผศ.ดลฤดี    พลมิตร บธ.ม.การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์มัลลิกา    บุตรทองทิม บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผศ.อมรรัตน์    พรประเสริฐ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์เจริญ     โสภา บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.อนันต์     สุนทราเมธากุล ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วันวิสา    มากดี บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผศ.ดร.ฐิติพร     อุ่นใจ บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล     ปรมัตถ์วรโชติ บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.วรนุช    กุอุทา ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รศ.ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ รป.ด.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • อาจารย์ภารวี เกตุสิริ MSc (International Business), Henley Business School University of Reading
 • รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี Ph.D. Business Administration System Edith Cowan University, Australia, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์    โชติวนิช Graduate Award in Interdisciplinary Studies (Research Preparation) Edith Cowan University, Australia
 • ผศ.ดร.อโณทัย     หาระสาร บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.นลินี      ทองประเสริฐ DBA.Management Information Systems, Australia, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • รศ.ดร.อัยรดา    พรเจริญ ปร.ด.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์พรชัย     วีระนันทาเวทย์ บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.บดินทร์ภัทร์    สุนบุญรัตน์ บธ.ม.การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ผศ.ดร.กฤตยกมล     ธานิสพงศ์ ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผศ.อโนชา     สุวรรณสาร บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์อรพิน วงศ์ก่อ บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์ศิริมล แสนสุข บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.พัฒนศักดิ์     ปทุมวัน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ศราวุธ   ชินาภาษ คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.อดุลยเดช    ตันแก้ว บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • อาจารย์ธนศิตา     ลี้หิรัญญพงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.เกรียงศักดิ์     รักภักดี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ปราโมชย์ นามวงศ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ขนิษฐา     ศิลาโชติ คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.นรีนุช    ยุวดีนิเวศ บธ.ด.การตลาด มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.จตุรงค์     ศรีวงษ์วรรณะ D.HRM. (Human Resource Management) Murdoch University, Australia
 • ผศ.ดร.พิมุกต์     สมชอบ บธ.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 • อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์    แซ่ลี้ ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รศ.ดร.ประนอม     คำผา บธ.ด.การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์      ไชยสัตย์ ปร.ด.การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผศ.ดร.ก้องเกียรติ     สหายรักษ์ ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม