• อาจารย์ ดร.ปณิสญา อธิจิตตา ปร.ด.นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ประกายดาว     พันธ์พิพัฒน์ นศ.ม.นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อาจารย์ศิโรรัตน์     พลไชย กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์วิชุดา     สวัสดี สังข์ทองหลาง นศ.ม.นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อาจารย์เอมีลี่ เวสท์บรุค นศ.ม.นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • นางสาวกษมาพร ลาผ่าน
 • ผศ.ฤติมา     มุ่งหมาย วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ แขนงวิชาสารสนเทศทางการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.สุนิดา    เกิดหนุนวงศ์ M.B.A Corporate Finance University of Dallas, USA พบ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • ผศ.ดร.ประไพพิศ     เลียบสื่อตระกูล ปร.ด.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์รัชนิกร    วรรณสถิตย์ บธ.ม.การบัญชีการเงิน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.สุจิตตรา    หงษ์ยนต์ บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์กษมาพร ลาผ่าน บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.นวลปราง    ขันเงิน บธ.ม.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วิกานดา     เกษตรเอี่ยม ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ    พลศรี ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ผศ.ดร.อุมารินทร์     ราตรี บธ.ด.การตลาด
  มหาวิทยาลัยสยาม
 • ผศ.ดร.บุษยมาส     ชื่นเย็น บธ.ด.การตลาด
  มหาวิทยาลัยสยาม
 • ผศ.ดร.วลัยพร     สุขปลั่ง ปร.ด.การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วรรณณา     ปิยะรัตน์มานนท์ M.B.A Finance
  University of Wisconsin- Whitewater, United States of America
 • ผศ.ดร.มาลิณี ศรีไมตรี บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ศุภกัญญา     เกษมสุข บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.อัญญาณี   อดทน บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  บธ.ม.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ไมตรี     ริมทอง วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.อำไพ     ยงกุลวณิช ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.สัณชัย     ยงกุลวณิช ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • อาจารย์ ดร.ศุภเทพ     สติมั่น ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.ปิยนุช     วรบุตร ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์รติ    ท่าโพธิ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ.ดลฤดี    พลมิตร บธ.ม.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ ดร.นิภา     ชุณหภิญโญกุล ปร.ด.การจัดการทั่วไป
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • อาจารย์ภราดา     บุญรมย์ บธ.ม.การบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์ ดร.มัลลิกา    บุตรทองทิม ปร.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • ผศ.ดร.อมรรัตน์    พรประเสริฐ บธ.ด.บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อาจารย์เจริญ     โสภา บธ.ม.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล     ปรมัตถ์วรโชติ บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.วันวิสา    มากดี บธ.ม.บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.อนันต์     สุนทราเมธากุล ปร.ด.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผศ.ดร.ฐิติพร     อุ่นใจ บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • อาจารย์ภารวี เกตุสิริ MSc (International Business),
  Henley Business School University of Reading
 • อาจารย์ณัฐชนน  พิชาดุลย์ B.A. Business English Communication
 • รศ.ดร.อัยรดา    พรเจริญ ปร.ด.บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี Ph.D. Business Administration Edith Cowan
  University, Australia,
 • ผศ.ดร.อโณทัย     หาระสาร บธ.ด.บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์    โชติวนิช บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.วรนุช    กุอุทา ปร.ด.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.กฤตยกมล     ธานิสพงศ์ ปร.ด.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผศ.อโนชา     สุวรรณสาร บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์พรชัย     วีระนันทาเวทย์ บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.อรพินท์ วงศ์ก่อ บัญชีมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.เกรียงศักดิ์     รักภักดี วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • อาจารย์ศราวุธ   ชินาภาษ คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.อดุลยเดช    ตันแก้ว บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • อาจารย์ธนศิตา     ลี้หิรัญญพงศ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.พัฒนศักดิ์     ปทุมวัน วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ปราโมชย์ นามวงศ์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ขนิษฐา     ศิลาโชติ คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.นรีนุช    ยุวดีนิเวศ บธ.ด.การตลาด
  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.ดร.จตุรงค์     ศรีวงษ์วรรณะ D.HRM. Human Resource
  Management Murdoch University, Australia
 • ผศ.ดร.พิมุกต์     สมชอบ บธ.ด.การตลาด
  มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 • อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์    แซ่ลี้ ปร.ด.การจัดการการตลาด
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.หทัยรัตน์      ไชยสัตย์ ปร.ด.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • รศ.ดร.ประนอม     คำผา บธ.ด.การจัดการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ก้องเกียรติ     สหายรักษ์ ปร.ด.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.พัชราวดี     กุลบุญญา บธ.ม.การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ผศ.บดินทร์ภัทร์    สุนบุญรัตน์ บธ.ม.การบัญชี
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • อาจารย์รวิ     กลางประพันธ์ บธ.ม.การเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผศ.วิลารักข์    อ่อนสีบุตร บธ.ม.บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง