พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
 
    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (KM) ในประเด็น  “ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและการเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และเพื่อเพิ่มทักษะและวิธีการของอาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching ของทุกหลักสูตร
 
    คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (KM) ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางที่ดีในหัวข้อ ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จาก นายเบญจะ ศิริแก้ว และ นายสุริยา แก้วใส  หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลมผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเพื่อเพิ่มทักษะและวิธีการของอาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching"  จาก ผศ.วันวิสา มากดี รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทีมงาน 
 
    โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 40 คน
 
ผลการดำเนินโครงการ
1.1 คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
1.2  คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจในทักษะและวิธีการของอาจารย์ที่ปรึกษาในรูปแบบ Coaching
1.3 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.4 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.5 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 คณะฯ ได้นำได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์ของทุกหลักสูตรได้นำองค์ความรู้นี้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนต่อไป