สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ)
สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.)
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร 2559)
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง 2563)