พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดการความรู้ด้านวิชาการ (KM) ในประเด็น “แนวทางการจัดการเรียนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนให้ทันสมัยและตรงตามเป้าหมายของทุกหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านวิชาการ (KM) ขึ้นใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวทางที่ดีด้านพัฒนาการจัดการเรียนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวทางในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนให้ทันยุคทันสมัย พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้

โดยมีผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ ผศ.พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน และมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 30 คน

ผลการดำเนินโครงการ

1.1 คณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.2 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.3 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.4 คณาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการงานด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.5 คณะฯ ได้นำได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์นำองค์ความรู้นี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร