หัวข้อกิจกรรม อ่าน
14 ก.พ. 63 13:52:17
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
932
14 ก.พ. 63 13:47:36
 สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
947
12 ก.พ. 63 11:38:18
 บริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
940
12 ก.พ. 63 11:33:25
 ?วันพ่อแห่งชาติ? พร้อมเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ ๒๕๖๒
925
12 ก.พ. 63 11:27:43
 "นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร"ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ(กศ.บป)3/62
907
12 ก.พ. 63 11:22:51
 องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏอุบลฯ
933
12 ก.พ. 63 11:19:31
 GM Show case รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
930
12 ก.พ. 63 11:15:21
 CommArts Show case รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
931
12 ก.พ. 63 11:12:30
 BCom Show case
904
12 ก.พ. 63 11:09:35
 IBM Show case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
935
12 ก.พ. 63 10:50:46
 MKT Show case รายวิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสิน
919
12 ก.พ. 63 10:46:59
 HRM Show case
937
12 ก.พ. 63 10:41:42
 CommArts Show case รายวิชาหลักการวิทยุกระจายเสียง
940
12 ก.พ. 63 10:37:12
 MKT Show case รายวิชาสัมมนาทางการตลาด
933
12 ก.พ. 63 10:31:40
 MKT Show case รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
937
12 ก.พ. 63 10:28:10
 GMShow case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
941
12 ก.พ. 63 10:23:19
 ACC&BACC Show Case
940
12 ก.พ. 63 10:20:00
 CommArtsShow case รายวิชาการสื่อสารการตลาด
929
12 ก.พ. 63 10:16:33
 คณบดี มอบรางวัลคลิปจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Popular Vote 1/2562
922
12 ก.พ. 63 10:13:47
 MKT Show case รายวิชาการจัดการตราสินค้า
935
12 ก.พ. 63 10:10:46
 GM Show case คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
934
12 ก.พ. 63 10:07:17
 GM Show case รายวิชาการจัดการข้ามวัฒนธรรม
937
6 ก.พ. 63 10:36:54
 CommArts Show case ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
925
6 ก.พ. 63 10:32:49
 IBM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจฯ
930
6 ก.พ. 63 10:26:46
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BBA RUN @บ้านคูมือง
932