หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 11:44:29
 #BBA@UBRU Business Camp#3
940
3 ม.ค. 62 11:40:48
 BBA@UBRU Business Camp#2
928
3 ม.ค. 62 11:37:04
 BBA@UBRU Business Cam#2
933
3 ม.ค. 62 11:31:24
 กิจกรรมฐานจากพี่ๆ BBA@UBRU
939
3 ม.ค. 62 11:25:42
 กิจกรรม BBA@UBRU Business Cam
944
3 ม.ค. 62 11:20:40
 ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 42561
924
3 ม.ค. 62 11:16:21
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 42561
908
3 ม.ค. 62 11:13:40
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม #BBABusinessCamp
930
3 ม.ค. 62 11:10:04   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom Show Case รายวิชาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการงานในสำนักงาน
944
3 ม.ค. 62 11:04:40
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
939
3 ม.ค. 62 11:02:04
 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
942
3 ม.ค. 62 10:51:42   สาขาวิชาการบัญชี
 ccounting Show Case ในรายวิชาหลักการบัญชี 1
918
3 ม.ค. 62 10:46:57   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
942
3 ม.ค. 62 10:43:19   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
939
3 ม.ค. 62 10:09:11   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Show Case
929
3 ม.ค. 62 10:00:56
 สภากาแฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
937
3 ม.ค. 62 09:53:58   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 HRM Show Case ในรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
945
3 ม.ค. 62 09:47:00
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายบริการธุรกิจ
942
3 ม.ค. 62 09:42:40   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case ในรายวิชาสัมมนาทางการตลาด
933
3 ม.ค. 62 09:38:21   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  Ibm Show Case ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
920
3 ม.ค. 62 09:33:47   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 Gm Show Case
943
3 ม.ค. 62 09:29:38   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
920
3 ม.ค. 62 09:26:25
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
935
3 ม.ค. 62 09:21:28   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Bachelor of Arts Program in Communication Arts Show Case
927
3 ม.ค. 62 09:18:57   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
935