หัวข้อกิจกรรม อ่าน
25 มิ.ย. 63 09:51:52
 ประชุมกรรมการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
930
24 มิ.ย. 63 14:48:25
 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน (BANIC 2020) ครั้งที่ 1/2563
915
24 มิ.ย. 63 14:45:09
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
935
24 มิ.ย. 63 14:39:24
 บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 63 โควตารอบ 2
921
24 มิ.ย. 63 14:24:38
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
940
24 มิ.ย. 63 14:20:48
 ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยไวรัส Covid ? 19
931
24 มิ.ย. 63 14:14:46
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการ ม.ราชภัฏอุบลฯ ครั้งที่ 4/63
925
24 มิ.ย. 63 14:07:07
 เป็นกำลังใจ สู้ภัย COVID -19
919
24 มิ.ย. 63 14:03:08
 ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวการณ์ COVID-19
912
24 มิ.ย. 63 14:00:28
 ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยไวรัส Covid ? 19
941
20 มี.ค. 63 11:46:04
 ประชุมบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรา
938
20 มี.ค. 63 11:32:51
 ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563
928
20 มี.ค. 63 11:26:24
 Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
928
20 มี.ค. 63 11:20:49
 Show case สาขาวิชาการตลาด
918
20 มี.ค. 63 11:18:11
 Show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์
969
20 มี.ค. 63 11:15:09
 GM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ
937
20 มี.ค. 63 11:12:02
 Show case สาขาวิชาการบัญชี
955
20 มี.ค. 63 11:06:42
 มอบรางวัลรายวิชาจิตอาสา
935
20 มี.ค. 63 11:00:46
 CommArts Show case การวางแผน การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์
940
20 มี.ค. 63 10:58:32
 GM Show case วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
930
20 มี.ค. 63 10:46:44
 Show case สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
911
20 มี.ค. 63 10:41:44
 MKT Show case การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
930
20 มี.ค. 63 10:35:42
 Show case สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
925
20 มี.ค. 63 09:38:25
 สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา Tcas รอบที่ 21
933
20 มี.ค. 63 09:34:46
 กิจกรรม Show case สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
936