หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 11:52:57
 Morning talk@BBA.UBRU
1048
3 ม.ค. 62 11:47:39
 BBA@UBRU Business Camp#4
1043
3 ม.ค. 62 11:44:29
 #BBA@UBRU Business Camp#3
1043
3 ม.ค. 62 11:40:48
 BBA@UBRU Business Camp#2
1042
3 ม.ค. 62 11:37:04
 BBA@UBRU Business Cam#2
1041
3 ม.ค. 62 11:31:24
 กิจกรรมฐานจากพี่ๆ BBA@UBRU
1046
3 ม.ค. 62 11:25:42
 กิจกรรม BBA@UBRU Business Cam
1045
3 ม.ค. 62 11:20:40
 ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 42561
1041
3 ม.ค. 62 11:16:21
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 42561
1046
3 ม.ค. 62 11:13:40
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม #BBABusinessCamp
1046
3 ม.ค. 62 11:10:04   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom Show Case รายวิชาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการงานในสำนักงาน
1043
3 ม.ค. 62 11:04:40
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
1041
3 ม.ค. 62 11:02:04
 วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
1039
3 ม.ค. 62 10:51:42   สาขาวิชาการบัญชี
 ccounting Show Case ในรายวิชาหลักการบัญชี 1
1043
3 ม.ค. 62 10:46:57   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
1041
3 ม.ค. 62 10:43:19   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
1040
3 ม.ค. 62 10:09:11   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Show Case
1039
3 ม.ค. 62 10:00:56
 สภากาแฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1042
3 ม.ค. 62 09:53:58   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1041
3 ม.ค. 62 09:47:00
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายบริการธุรกิจ
1042
3 ม.ค. 62 09:42:40   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case ในรายวิชาสัมมนาทางการตลาด
1048
3 ม.ค. 62 09:38:21   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  Ibm Show Case ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1037
3 ม.ค. 62 09:33:47   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 Gm Show Case
1041
3 ม.ค. 62 09:29:38   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1043
3 ม.ค. 62 09:26:25
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1045