หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 09:15:48   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
950
3 ม.ค. 62 09:12:52   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Ibm Show Case
927
3 ม.ค. 62 09:09:20   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ShowCase CommArts
931
28 ธ.ค. 61 11:34:15
 GM Show Case
917
28 ธ.ค. 61 11:29:16
 พิธีทำบุญตักบาตร
912
28 ธ.ค. 61 11:02:31   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 HRM Show Case ในรายวิชาพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
947
28 ธ.ค. 61 10:57:03   สาขาวิชาการตลาด
 MKT Show Case
932
28 ธ.ค. 61 10:47:33   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 HRM Show Case
929
28 ธ.ค. 61 10:30:49
 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
921
28 ธ.ค. 61 10:28:16
 บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
924
25 ธ.ค. 61 15:26:08
 UBRU SMART FRESHY 2018
924
25 ธ.ค. 61 15:21:13
 งานวันมหิดล
917
25 ธ.ค. 61 15:14:11
 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา
911
25 ธ.ค. 61 14:51:50
 HUG-UEAY-DER
919
25 ธ.ค. 61 14:48:35
 แบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ
948
25 ธ.ค. 61 14:44:49
 มหกรรมบริการวิชาการชุมชน น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ
915
25 ธ.ค. 61 09:51:09
 ประชุมผู้นำนักศึกษา
920
24 ธ.ค. 61 14:21:55
 ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา
932
24 ธ.ค. 61 14:16:25
 ประกวดน้องหล้าคำแพง รอบมหาวิทยาลัย
944
24 ธ.ค. 61 14:13:02
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
928
11 ก.ย. 61 11:55:12
 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ อุตสาหกรรมภาคที่ ๗
921
11 ก.ย. 61 11:54:16
 โครงการประกวดเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
936
11 ก.ย. 61 11:53:03
 การอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สำเร็จตามระเบียบฯ
922
11 ก.ย. 61 11:52:21
 อบรมฏิบัติการ ?การสื่อข่าวผ่านสื่อดิจิทัล?
938
11 ก.ย. 61 11:51:39
 สัมมนาพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การในยุคThailand4.0
919