หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ก.ย. 61 11:30:18
 กิจกรรมประกวด SMART FRESHY BOY & GIRL
1044
11 ก.ย. 61 11:29:39
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 15
1042
11 ก.ย. 61 11:28:56
 โครงการความร่วมมือกับ บมจ.สยามแม็คโคร ในการจัดการร้านค้าปลีกชุมชน
1043
11 ก.ย. 61 11:28:16
 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
1046
11 ก.ย. 61 11:27:28
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1044
11 ก.ย. 61 11:26:38
 กิจกรรมไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1045
11 ก.ย. 61 11:25:39
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
1045
11 ก.ย. 61 11:24:44
 พิธีเทียนต้อนรับน้องใหม่
1045
11 ก.ย. 61 11:23:48
 รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมความพร้อมขบวนแห่ นางรำ
1046
11 ก.ย. 61 11:22:55
 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
1045
11 ก.ย. 61 11:22:10
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
1040
11 ก.ย. 61 00:04:07
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
1045
11 ก.ย. 61 00:00:45   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1042
10 ก.ย. 61 23:59:48   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1041
10 ก.ย. 61 23:58:54   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1046
10 ก.ย. 61 23:57:49   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1045
10 ก.ย. 61 23:56:54
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1045
10 ก.ย. 61 23:55:33
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการตลาด
1043
10 ก.ย. 61 23:55:09
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการตลาด
1044
10 ก.ย. 61 23:54:39
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการบัญชี
1042
10 ก.ย. 61 23:53:33
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1040
10 ก.ย. 61 23:52:50
 นักศึกษาปฐมนิเทศหลักสูตร
1041
10 ก.ย. 61 23:51:49
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1045
10 ก.ย. 61 23:51:05
 ประชุมผู้นำนักศึกษา
1043
10 ก.ย. 61 23:49:42
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1044