หัวข้อกิจกรรม อ่าน
8 มิ.ย. 60 16:25:49
 นศ. คณะบริหารฯ ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
912
8 มิ.ย. 60 16:23:32
 คณะครุฯ ดูงานสารสนเทศฯ
935
7 มิ.ย. 60 11:22:38
 BACC & ACC เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
922
6 มิ.ย. 60 16:41:58
 ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2
915
6 มิ.ย. 60 11:07:38
 รายงานการตรวจสอบภายใน 2560
918
6 มิ.ย. 60 11:03:55
 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
926
1 มิ.ย. 60 15:36:13
 นักศึกษาแกนนำ จัดทำดอกไม้จันทน์
919
1 มิ.ย. 60 11:03:27
 GM รับการตรวจประเมินฯ
952
30 พ.ค. 60 11:00:36
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น
913
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
910
23 พ.ค. 60 13:11:16
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
950
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
925
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
921
22 พ.ค. 60 14:43:08   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
932
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
933
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
929
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
897
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
907
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
915
5 พ.ค. 60 12:09:32
 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
936
5 พ.ค. 60 10:54:31
 บูรณาการการเรียนคู่การทำงาน
926
4 พ.ค. 60 14:06:14
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการทำงาน
930
4 พ.ค. 60 14:01:32
 ปฐมนิเทศ นศ. คณะบริหารฯ
912
4 พ.ค. 60 13:55:44
 ปฐมนิเทศ นศ. 2560
914
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
921