หัวข้อกิจกรรม อ่าน
11 ก.ย. 61 11:51:39
 สัมมนาพัฒนาบทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์การในยุคThailand4.0
1115
11 ก.ย. 61 11:51:00
 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1107
11 ก.ย. 61 11:50:02
 แข่งขัน ?การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี?
1108
11 ก.ย. 61 11:49:22
 การประกวด Digital Business Startup Pitching Contest 2018
1128
11 ก.ย. 61 11:48:40
 การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์
1107
11 ก.ย. 61 11:48:05
 กิจกรรมการแข่งขัน HR YOUNG ปีที่ 4 Training RoadMap
1122
11 ก.ย. 61 11:47:31
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด
1129
11 ก.ย. 61 11:46:51
 การประกวดนักขายมืออาชีพ
1096
11 ก.ย. 61 11:46:08
 การประกวดคลิป หัวข้อ:สาระบันเทิงทางเลือกกับการสร้างโอกาสทางอาชีพ
1128
11 ก.ย. 61 11:45:31
 การแข่งขันทักษะการใช้ Excel
1130
11 ก.ย. 61 11:44:09
 การสัมมนามาตรฐานการบัญชี
1101
11 ก.ย. 61 11:42:45
 กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ทางธุรกิจ
1128
11 ก.ย. 61 11:41:54
 การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1121
11 ก.ย. 61 11:40:43
 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1103
11 ก.ย. 61 11:39:55
 กิจกรรมการแข่งขัน PUBG MOBILE
1120
11 ก.ย. 61 11:39:03
 ประกวดพิธีกร ประจำปี 2561
1105
11 ก.ย. 61 11:37:19
 สัมมนาหัวข้อพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
1130
11 ก.ย. 61 11:36:28
 ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ GM
1106
11 ก.ย. 61 11:35:27
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 4 ACBA2018
1108
11 ก.ย. 61 11:34:36
 การเสวนา ?การตลาดยุคดิจิทัล?
1105
11 ก.ย. 61 11:33:48
 ปฐมนิเทศวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ภาคกศ.บป.
1130
11 ก.ย. 61 11:32:44
 อบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1139
11 ก.ย. 61 11:31:52
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
1128
11 ก.ย. 61 11:30:55
 กิจกรรมประกวดน้องหล่าคำแพง 2018
1132
11 ก.ย. 61 11:30:18
 กิจกรรมประกวด SMART FRESHY BOY & GIRL
1128