หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์? 14 มิ.ย. 67 15:19:49
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์?
6
วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ? 14 มิ.ย. 67 15:16:43
 วันที่ 14 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ?
4
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ? 13 มิ.ย. 67 16:22:11
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ?
4
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล? 13 มิ.ย. 67 16:18:43
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล?
4
วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ? 13 มิ.ย. 67 16:16:04
 วันที่ 13 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ?
3
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 13 มิ.ย. 67 16:10:56
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
3
วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป? 13 มิ.ย. 67 16:08:55
 วันที่ 12 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป?
3
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:27:09
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี?
6
วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี? 11 มิ.ย. 67 13:24:12
 วันที่ 11 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี?
6
10 มิ.ย. 67 15:36:34
 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขบวนแห่บั้งไฟของชุมชนบ้านบัวเจริญ โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด? 10 มิ.ย. 67 15:15:54
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด?
5
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? 10 มิ.ย. 67 15:12:11
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?
8
วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ?   หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั 10 มิ.ย. 67 15:08:28
 วันที่ 10 มิ.ย. 67 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ?หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ? หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมทั
5
วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา 6 มิ.ย. 67 15:52:05
 วันที่ 27-28 พ.ค. 67 กิจกรรม พัฒนาผู้นำนักศึกษาชวนคุยชวนคิดชวนทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ระหว่างผู้นำนักศึกษา
9
วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!!   BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:50:23
 วันที่ 21 พ.ค. 67 ปังไม่ไหวแล้วแม่!! BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรม Smart Start Idea by GSB
8
วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB   6 มิ.ย. 67 15:48:25
 วันที่ 21 พ.ค. 67 BBA UBRU คว้า 2 รางวัล โครงการธนาคารออมสิน กิจกรรมSmart Start Idea by GSB
8
วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:46:11
 วันที่ 30 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการบำนาญฯ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 1 อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 มิ.ย. 67 15:43:21
 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 การทำ workshop การเขียน CLOs และ LLOs ณ ห้อง 15-2-05 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 67 15:38:01
 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 10 6 มิ.ย. 67 15:34:53
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 10 "ACBA 2024"
9
Welcome to BBA UBRU 6 มิ.ย. 67 15:32:26
 Welcome to BBA UBRU
11
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้ 6 มิ.ย. 67 15:30:19
 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้
8
เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 6 มิ.ย. 67 15:27:17
 เตรียมพร้อมหลักสูตรที่มีคุณภาพ รองรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
7
วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6 มิ.ย. 67 15:25:22
 วันที่ 21 พ.ค. 67 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10
21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล 21 พ.ค. 67 13:12:10
 21 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมอินทนิล
51