หัวข้อกิจกรรม อ่าน
การซ้อมบูมของน้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ 6 พ.ค. 64 14:49:24
 การซ้อมบูมของน้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ
228
ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย 3 บท และตรวจรับเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 6 พ.ค. 64 14:45:59
 ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย 3 บท และตรวจรับเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
237
พิธีมอบแถบหมวกเเละเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 6 6 พ.ค. 64 14:38:53
 พิธีมอบแถบหมวกเเละเข็มสถาบัน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 6
213
กิจกรรมกำกับ ติดตาม ช่วงการออกดอกของงาดำ และตรวจสอบการดำเนินงาน 6 พ.ค. 64 14:34:22
 กิจกรรมกำกับ ติดตาม ช่วงการออกดอกของงาดำ และตรวจสอบการดำเนินงาน
241
 การจัดการการเงินสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 6 พ.ค. 64 14:30:45
  การจัดการการเงินสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
266
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 6 พ.ค. 64 14:27:48
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
270
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 พ.ค. 64 14:23:14
  กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
247
 ยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบออนไลน์ปี2563 6 พ.ค. 64 14:17:40
  ยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบออนไลน์ปี2563
240
มอบเกียรติบัตรกีฬานักศึกษา BBA Sport Smart 2021 6 พ.ค. 64 14:12:24
 มอบเกียรติบัตรกีฬานักศึกษา BBA Sport Smart 2021
246
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยสมาชิกได้รับความรู้การถอนแยกต้นงาดำ และการดูแลต้นงา 6 พ.ค. 64 14:08:00
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยสมาชิกได้รับความรู้การถอนแยกต้นงาดำ และการดูแลต้นงา
231
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 พ.ค. 64 14:02:26
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
255
กิจกรรมนิเทศศาสตร์บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน 6 พ.ค. 64 13:58:42
 กิจกรรมนิเทศศาสตร์บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
217
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานการคลังและนักวิชาการการเงินและบัญชี 6 พ.ค. 64 13:55:44
 เตรียมความพร้อมสู่อาชีพพนักงานการคลังและนักวิชาการการเงินและบัญชี
261
สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักตรวจสอบภายใน 6 พ.ค. 64 13:52:23
 สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักตรวจสอบภายใน
253
สัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วิเทศสัมพันธ์ 6 พ.ค. 64 13:47:01
 สัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วิเทศสัมพันธ์
229
โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA การอบรมเชิงปฏิบัติการ 6 พ.ค. 64 10:50:22
 โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA การอบรมเชิงปฏิบัติการ
221
รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย 6 พ.ค. 64 10:31:12
 รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทย
231
โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA 6 พ.ค. 64 10:26:29
 โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA
299
การประชุมบุคลากร BBA UBRU ครั้งที่ 1/2564 6 พ.ค. 64 10:22:53
 การประชุมบุคลากร BBA UBRU ครั้งที่ 1/2564
257
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital 6 พ.ค. 64 10:20:11
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ Creative Content Digital
223
อบรมหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 6 พ.ค. 64 10:15:11
 อบรมหัวข้อเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
246
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด 6 พ.ค. 64 10:11:20
  การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด
231
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป 6 พ.ค. 64 10:06:02
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการจัดการทั่วไป
263
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 พ.ค. 64 09:59:05
 การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักวิชาการคอมพิวเตอร์
202
 สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน 6 พ.ค. 64 09:54:32
  สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักพัฒนาชุมชน
267