หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ?รางวัลเพชรราชธานี? ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มีผู้ได้รับรางวั 24 ม.ย. 67 10:04:50
 วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ?รางวัลเพชรราชธานี? ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละคร ชั้น ๓ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มีผู้ได้รับรางวั
54
วันที่ 19 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเ 24 ม.ย. 67 10:02:54
 วันที่ 19 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ เพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของการขับเ
52
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกทีจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM Forum และนิทรรศการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะบริหารธุร 24 ม.ย. 67 10:01:42
 วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกทีจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM Forum และนิทรรศการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะบริหารธุร
48
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้อง common room อาคารเรียน 8 ชั้น 1 24 ม.ย. 67 10:00:44
 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้อง common room อาคารเรียน 8 ชั้น 1
53
วันที่ 15 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2568 โดยได้รับเกียรติจาก 24 ม.ย. 67 09:59:32
 วันที่ 15 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ปรับปรุง 2568 โดยได้รับเกียรติจาก
53
วันที่ 11 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 09:57:25
 วันที่ 11 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
54
วันที่ 3 มี.ค. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT) วิทยากร โดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และ   อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 24 ม.ย. 67 09:55:43
 วันที่ 3 มี.ค. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างทักษะความรู้สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นเยาว์ (MKT) วิทยากร โดย ผศ.ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล และ อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3
47
วันที่ 27 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ขับร้อง) และ นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป (หมอแคน) ผู 24 ม.ย. 67 09:54:24
 วันที่ 27 ก.พ. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา กุลพร นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ขับร้อง) และ นายธีรวุฒิ เรณู นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป (หมอแคน) ผู
53
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ รวมถึงเสนอนโยบ 24 ม.ย. 67 09:52:48
 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานกรรมการคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ รวมถึงเสนอนโยบ
50
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำค 24 ม.ย. 67 09:51:28
 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำค
52
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อตรวจสอบค 24 ม.ย. 67 09:49:23
 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อตรวจสอบค
47
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดี และ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดีและงานอาคารคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญ 24 ม.ย. 67 09:44:54
 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดี และ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสำนักงานคณบดีและงานอาคารคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญ
47
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะ 24 ม.ย. 67 09:43:34
 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะ
47
วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ 24 ม.ย. 67 09:41:21
 วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ
46
วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ 24 ม.ย. 67 09:32:56
 วันที่ 14 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และ ผศ.ดร.ฐิติพร อุ่นใจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับ คุณณภัชชา ณิศาณฐมณ (พี่อิ๊งค์) ตำแหน่ง ผู้จัดการ DAC Clinic ศิษย์เก่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) คณะบ
49
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เปิดศูนย์ความงาม DERMINET โครงการศูนย์ความงามจำลอง โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลา 24 ม.ย. 67 09:28:20
 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน เปิดศูนย์ความงาม DERMINET โครงการศูนย์ความงามจำลอง โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลา
47
วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ 24 ม.ย. 67 09:26:28
 วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้
51
วันที่ 13 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรมไลฟ์สด CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อม 24 ม.ย. 67 09:23:08
 วันที่ 13 ก.พ. 67 สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.วลัยพร สุขปลั่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรมไลฟ์สด CME Valentine?s Day แนะนำสาขาพร้อม
46
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธียกฉัตรพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณา 24 ม.ย. 67 09:20:50
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธียกฉัตรพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๒ ปี วันพระราชทานนาม ?ราชภัฏ? โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณา
47
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด 24 ม.ย. 67 09:17:35
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมอบรมการเป็นผู้จัดการ และการเป็นผู้แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยสาขาวิชาการจัด
44
วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการพิจารณาอนุมั 24 ม.ย. 67 09:15:11
 วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบการพิจารณาอนุมั
49
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ อ 24 ม.ย. 67 09:10:19
 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ประชุมอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมคณะฯ อ
43
วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.ประนอมคำผา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับฟังนโยบายเพื่อพัฒนาคณะฯสู่เป้าหมาย เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิท 24 ม.ย. 67 09:07:41
 วันที่ 9 ก.พ. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบนโยบายในการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.ประนอมคำผา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ รับฟังนโยบายเพื่อพัฒนาคณะฯสู่เป้าหมาย เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิท
40
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผศ.อัญญาณี 24 ม.ย. 67 09:03:32
 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดี ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2566 เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผศ.อัญญาณี
48
วันที่ 8 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเกษร ปัตตา หัวหน้าฝ่ายบุคคล และบุคลากร บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาฝึกประ 24 ม.ย. 67 09:00:01
 วันที่ 8 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ คุณเกษร ปัตตา หัวหน้าฝ่ายบุคคล และบุคลากร บริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาฝึกประ
50