หัวข้อกิจกรรม อ่าน
20 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ?  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล 20 พ.ค. 67 16:08:17
 20 พ.ค. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ?การพัฒนาผลงานวิจัยและตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ? ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอินทนิล
33
16 พ.ค. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 16 พ.ค. 67 10:55:07
 16 พ.ค. 67 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อให้ได้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ" ฯ ห้อง 15-205
42
15 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำหรับศตวรรษที่ 21 15 พ.ค. 67 14:27:46
 15 พ.ค. 67 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำหรับศตวรรษที่ 21
39
7 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 7 พ.ค. 67 15:43:39
 7 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
55
3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ประชุมคณกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 พ.ค. 67 15:29:51
 3 พ.ค. 67 ณ ห้องประชุมคณะฯ ประชุมคณกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
44
3 พ.ค. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา 3 พ.ค. 67 11:13:31
 3 พ.ค. 67 ณ ห้อง 8201 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพการศึกษา
49
1 พ.ค. 67 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 พ.ค. 67 11:04:01
 1 พ.ค. 67 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
56
วันที่ 26 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 30 ม.ย. 67 10:53:28
 วันที่ 26 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ วิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
65
29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม 29 ม.ย. 67 14:28:38
 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม
66
 29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 29 ม.ย. 67 14:25:27
  29 เม.ย. 67 ณ ห้องประชุมคณะ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ครั้งที่ 2/2567
56
26 เม.ย. 67 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชตินิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 26 ม.ย. 67 15:36:47
 26 เม.ย. 67 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชตินิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ
65
วันที่ 19 เม.ย. 67 ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 11:50:31
 วันที่ 19 เม.ย. 67 ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บ้านบัวเจริญ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
75
วันที่ 10 เม.ย. 67 โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ใต้อาคารเรียน 8 24 ม.ย. 67 11:45:49
 วันที่ 10 เม.ย. 67 โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ใต้อาคารเรียน 8
70
วันที่ 9 เม.ย. 67 กิจกรรม ?การจัดการความรู้ด้านวิชาการ? ณ ห้อง 8201 24 ม.ย. 67 11:44:36
 วันที่ 9 เม.ย. 67 กิจกรรม ?การจัดการความรู้ด้านวิชาการ? ณ ห้อง 8201
66
วันที่ 1-3 เม.ย. 67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Goal กำหนดเป้าหมายแบบมีปลายทาง ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 24 ม.ย. 67 11:43:13
 วันที่ 1-3 เม.ย. 67 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART Goal กำหนดเป้าหมายแบบมีปลายทาง ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
67
วันที่ 30 มี.ค. 67 ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชน 24 ม.ย. 67 11:40:07
 วันที่ 30 มี.ค. 67 ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยการเงินภาคใต้ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชน
58
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 11:29:55
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
60
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัชสินี  กำแมด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567 24 ม.ย. 67 11:28:22
 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ธัชสินี กำแมด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567
61
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรีนุช  ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567 24 ม.ย. 67 11:25:42
 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2567
60
9 เม.ย. 67 แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok ในกิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 24 ม.ย. 67 11:23:42
 9 เม.ย. 67 แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป TikTok ในกิจกรรม SME Challenge Season 1 ประจำปี 2567 จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
57
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ 24 ม.ย. 67 10:15:23
 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ
59
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  คำผา  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญาณี  อดทน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ม.ย. 67 10:13:55
 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญญาณี อดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลสำหรับง
60
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตรจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ด 24 ม.ย. 67 10:08:47
 วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รองศาสตรจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้ด้านการรักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ด
63
วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการวางแผนการเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยากรโดย นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม MONEY COACH) ผู้ช 24 ม.ย. 67 10:07:45
 วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการวางแผนการเงิน สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยากรโดย นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม MONEY COACH) ผู้ช
56
วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เข้ารับรางวัลเพชรราชธานี และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้า 24 ม.ย. 67 10:05:58
 วันที่ 22 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ เข้ารับรางวัลเพชรราชธานี และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้า
52