หัวข้อกิจกรรม อ่าน
4 มี.ค. 62 10:01:30
 ประชุมการดำเนินงานจากการลงพื้นที่บ้านคูเมือง
985
4 มี.ค. 62 09:53:01
 BBA QA Training
1006
4 มี.ค. 62 09:39:56
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นตามพระราโชบาย
991
4 มี.ค. 62 09:36:53
 ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
1000
4 มี.ค. 62 09:33:49
 ประชุมการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
998
15 ก.พ. 62 09:40:00
 ประชุมสรุปงานจากการลงพื้นที่
997
6 ก.พ. 62 15:16:24
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม UBRU.GAME
980
6 ก.พ. 62 14:50:55
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1
999
6 ก.พ. 62 13:16:02
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
1021
6 ก.พ. 62 11:55:15
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม แคดดี้สนามกอล์ฟ
1003
5 ก.พ. 62 15:23:22
 ประชุมสรุป BANIC 2018
988
5 ก.พ. 62 15:18:54
 BBA Sport party 2019
1005
24 ม.ค. 62 11:42:49
 กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบบดิจิทัล
981
24 ม.ค. 62 11:37:34
 สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าเทา ? ชมพู
972
24 ม.ค. 62 11:34:38
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ E-English Learning online
971
24 ม.ค. 62 11:27:27
 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการ มรภ.อบ
991
24 ม.ค. 62 11:24:28
 ประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
984
24 ม.ค. 62 11:17:22
 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 BANIC2018
1001
24 ม.ค. 62 11:08:55
 ประชุมประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานปีใหม่
980
24 ม.ค. 62 11:05:01
 ต้อนรับ คณะฯศึกษาดูงานจาก สปป.ลสาว
986
24 ม.ค. 62 10:39:36
 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
966
24 ม.ค. 62 10:29:51
 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
999
24 ม.ค. 62 10:25:35
 ประชุมBANIC 2018
985
3 ม.ค. 62 11:52:57
 Morning talk@BBA.UBRU
977
3 ม.ค. 62 11:47:39
 BBA@UBRU Business Camp#4
993