หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 4 ก.พ. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของ ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชากา 24 ม.ย. 67 08:58:32
 วันที่ 4 ก.พ. 67 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแผนธุรกิจ เรียนสนุก เข้าใจง่าย กับ Business Model Canvas โดย อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ให้เกียรติร่วมบรรยายในคลาสเรียนของ ผศ.ดร.อุมารินทร์ ราตรี รายวิชากา
47
วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 ม.ย. 67 08:53:06
 วันที่ 1 ก.พ. 67 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประนอม คำผา ที่ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50
วันที่ 1 ก.พ. 67 ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช บรรณาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสารฯ เผยแพร่ปีที่ 11 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ณ ห้องประช 24 ม.ย. 67 08:51:51
 วันที่ 1 ก.พ. 67 ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช บรรณาธิการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสารฯ เผยแพร่ปีที่ 11 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567) และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ณ ห้องประช
47
วันที่ 1 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การทำงานแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและก 24 ม.ย. 67 08:50:36
 วันที่ 1 ก.พ. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และร่วมปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน การทำงานแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมคณะ อาคารเรียน 8 คณะบริหารธุรกิจและก
46
นศ.นิเทศศาสตร์ UBRU รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป SME Challenge Season 19 ม.ย. 67 14:20:39
 นศ.นิเทศศาสตร์ UBRU รับรางวัล Popular Vote การประกวดคลิป SME Challenge Season
68
กิจกรรมพัฒนานักบัญชีสู่ชุมชน (ACC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(Flagship project) 2567 19 ม.ย. 67 14:19:23
 กิจกรรมพัฒนานักบัญชีสู่ชุมชน (ACC) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(Flagship project) 2567
57
การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2/2566 19 ม.ย. 67 14:17:55
 การนำเสนอแผนพัฒนาองค์กร รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 2/2566
72
เตรียมพร้อมสู่ TA,CPA 19 ม.ย. 67 14:16:33
 เตรียมพร้อมสู่ TA,CPA
62
กิจกรรม BBA โฟโต้บูธ บริการถ่ายภาพให้แก่ว่าที่บัณฑิต โดยช่างภาพนิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 14:14:45
 กิจกรรม BBA โฟโต้บูธ บริการถ่ายภาพให้แก่ว่าที่บัณฑิต โดยช่างภาพนิเทศศาสตร์
68
วันที่ 23 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 19 ม.ย. 67 14:12:55
 วันที่ 23 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
52
บริการถ่ายภาพฟรี เชิญชวนพี่ๆบัณฑิตร่วมถ่ายภาพกับ BBA โฟโต้บูธ ชั้น 1 อาคารเรียน 15 นะคะ 19 ม.ย. 67 14:11:22
 บริการถ่ายภาพฟรี เชิญชวนพี่ๆบัณฑิตร่วมถ่ายภาพกับ BBA โฟโต้บูธ ชั้น 1 อาคารเรียน 15 นะคะ
59
รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง ?จากอ 19 ม.ย. 67 14:09:42
 รองศาสตรจารย์ ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์พรชัย วีระนันทาเวทย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง ?จากอ
61
วันที่ 18 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 โดยอาจารย์ประจำสายนิเทศชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้างาน การ 19 ม.ย. 67 14:08:06
 วันที่ 18 มี.ค. 67 รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/2566 โดยอาจารย์ประจำสายนิเทศชี้แจงการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้างาน การ
59
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ผู้สอน อ.รติ ท่าโพธิ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง โครงงานการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นัก 19 ม.ย. 67 14:06:21
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต ผู้สอน อ.รติ ท่าโพธิ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน อ.ไมตรี ริมทอง โครงงานการจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สอน ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นัก
54
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ศิลปะการแสดง ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับสังคม 19 ม.ย. 67 14:04:50
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ศิลปะการแสดง ผู้สอน อ.วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับสังคม
59
กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ทางสาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บ้านจิกลุ่ม หมู่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 19 ม.ย. 67 14:02:57
 กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ทางสาขาวิชาการจัดการข้อมูลธุรกิจ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บ้านจิกลุ่ม หมู่ ๒ ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
56
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สอน อ.ภราดา บุญรมย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 19 ม.ย. 67 14:00:50
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สอน อ.ภราดา บุญรมย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
60
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจััดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้สอน อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมและทำให้เกิดขึ้น 19 ม.ย. 67 13:55:09
  กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การจััดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผู้สอน อ.ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษามีความรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมและทำให้เกิดขึ้น
66
กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา วิจัยทางการบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการวิจัย และดำเนินการวิจัยได้ 19 ม.ย. 67 13:52:53
 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา วิจัยทางการบัญชี ผู้สอน ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ : นักศึกษาสามารถเข้าใจกระบวนการวิจัย และดำเนินการวิจัยได้
67
ขอแสดงความยินดีกับทีม BBA UBRU E-SPORT พี่ทีม เดโชพล ดาศรี (DBM) พี่ลีซอ ภัทรพงษ์ ชนะงาม (DBM) พี่ต้น ภาคภูมิ ศรีบ้านบาก (DBM) น้องแซน กฤษฎา สุทธิกุล (DBM) น้องเฮง เจริญชัย เชียวสกุล (GM) และ อาจารย์รติ ท่าโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอีสปอร 19 ม.ย. 67 13:51:41
 ขอแสดงความยินดีกับทีม BBA UBRU E-SPORT พี่ทีม เดโชพล ดาศรี (DBM) พี่ลีซอ ภัทรพงษ์ ชนะงาม (DBM) พี่ต้น ภาคภูมิ ศรีบ้านบาก (DBM) น้องแซน กฤษฎา สุทธิกุล (DBM) น้องเฮง เจริญชัย เชียวสกุล (GM) และ อาจารย์รติ ท่าโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอีสปอร
57
มองรูปเราให้ชินก่อนนะ เดี๋ยวตอนนั่งสบตาจะได้ไม่เขิน #นิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 13:49:38
 มองรูปเราให้ชินก่อนนะ เดี๋ยวตอนนั่งสบตาจะได้ไม่เขิน #นิเทศศาสตร์
58
ธรรมชาติสร้างให้ตาอยู่ข้างหน้า เพื่อสอนว่าอย่าหันหลังมองอตีต #นิเทศศาสตร์ 19 ม.ย. 67 13:47:14
 ธรรมชาติสร้างให้ตาอยู่ข้างหน้า เพื่อสอนว่าอย่าหันหลังมองอตีต #นิเทศศาสตร์
60
หัวใจคุณมีค่าแค่ไหนอะ แต่หัวใจเรามีค่าแค่คุณนะ #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:44:58
 หัวใจคุณมีค่าแค่ไหนอะ แต่หัวใจเรามีค่าแค่คุณนะ #การบัญชี
57
บันไดอาจมีหลายขั้น แต่รักเรานั้น เรียนสาขาบัญชี #การบัญชี 19 ม.ย. 67 13:43:34
 บันไดอาจมีหลายขั้น แต่รักเรานั้น เรียนสาขาบัญชี #การบัญชี
56
คิดจะพักให้คิดถึงทะเล แต่ถ้าคิดจะเรียน BBA ให้คิดถึงเรา #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 19 ม.ย. 67 13:35:12
 คิดจะพักให้คิดถึงทะเล แต่ถ้าคิดจะเรียน BBA ให้คิดถึงเรา #การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
58