หัวข้อกิจกรรม อ่าน
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
1201
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
1199
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1178
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
1200
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1179
5 พ.ค. 60 10:54:31
 บูรณาการการเรียนคู่การทำงาน
1200
4 พ.ค. 60 14:06:14
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการทำงาน
1209
4 พ.ค. 60 14:01:32
 ปฐมนิเทศ นศ. คณะบริหารฯ
1182
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
1174
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
1189
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
1191
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
1167
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
1206
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
1168
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
1179
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
1205
11 ม.ย. 60 15:45:54
 วันที่สองของการรับสมัครนักศึกษา รอบเพิ่มเติม
1199
10 ม.ย. 60 14:18:15
 ประชุมจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
1196
10 ม.ย. 60 12:47:12
 พิธีเปิดโครงการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
1186
10 ม.ย. 60 12:22:15
 รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม
1172
5 ม.ย. 60 11:22:46
 สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2559
1291
5 ม.ย. 60 11:16:20
 เตรียมการจัดทำเว็บเพจศิษย์เก่าฯ
1215
4 ม.ย. 60 16:01:17
 เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์
1196
2 ม.ย. 60 14:02:05
 กศ.บป. นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร
1208
28 มี.ค. 60 14:50:26
 ประชุมบอร์ดบริหาร
1203