หัวข้อกิจกรรม อ่าน
14 ก.พ. 63 13:57:12
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ep 2
990
14 ก.พ. 63 13:52:17
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
995
14 ก.พ. 63 13:47:36
 สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1009
12 ก.พ. 63 11:38:18
 บริการวิชาการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1003
12 ก.พ. 63 11:27:43
 "นำเสนอแผนพัฒนาองค์กร"ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ(กศ.บป)3/62
960
12 ก.พ. 63 11:19:31
 GM Show case รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
991
12 ก.พ. 63 11:15:21
 CommArts Show case รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
988
12 ก.พ. 63 11:12:30
 BCom Show case
946
12 ก.พ. 63 11:09:35
 IBM Show case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
986
12 ก.พ. 63 10:50:46
 MKT Show case รายวิชาการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสิน
972
12 ก.พ. 63 10:46:59
 HRM Show case
994
12 ก.พ. 63 10:41:42
 CommArts Show case รายวิชาหลักการวิทยุกระจายเสียง
998
12 ก.พ. 63 10:37:12
 MKT Show case รายวิชาสัมมนาทางการตลาด
988
12 ก.พ. 63 10:31:40
 MKT Show case รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค
993
12 ก.พ. 63 10:28:10
 GMShow case รายวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
998
12 ก.พ. 63 10:23:19
 ACC&BACC Show Case
992
12 ก.พ. 63 10:20:00
 CommArtsShow case รายวิชาการสื่อสารการตลาด
980
12 ก.พ. 63 10:16:33
 คณบดี มอบรางวัลคลิปจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Popular Vote 1/2562
986
12 ก.พ. 63 10:13:47
 MKT Show case รายวิชาการจัดการตราสินค้า
987
12 ก.พ. 63 10:10:46
 GM Show case คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
991
12 ก.พ. 63 10:07:17
 GM Show case รายวิชาการจัดการข้ามวัฒนธรรม
991
6 ก.พ. 63 10:36:54
 CommArts Show case ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์1
978
6 ก.พ. 63 10:32:49
 IBM Show case การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจฯ
982
6 ก.พ. 63 10:26:46
 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม BBA RUN @บ้านคูมือง
989
6 ก.พ. 63 10:22:30
 IBM SHOW CASE
1008