หัวข้อกิจกรรม อ่าน
29 ม.ย. 62 10:35:07   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
1048
29 ม.ย. 62 10:30:26   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมประเมินผล/ตัดสินแผนธุรกิจ
1046
29 ม.ย. 62 10:26:34
 กิจกรรมตลาด"สร้างสุขคูเมือง"
1042
29 ม.ย. 62 10:16:29   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ เรียนรู้นอกสถานที่
1048
29 ม.ย. 62 10:05:15
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12562
1046
29 ม.ย. 62 10:01:50
 กิจกรรมเสริมรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
1041
29 ม.ย. 62 09:58:44   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 อบรมฝึกปฏิบัติ ?การกู้ชีพ (CPR)?
1051
29 ม.ย. 62 09:52:54   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมโชว์เคสในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้จัดการ
1043
29 ม.ย. 62 09:49:14   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ComArt สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1049
24 ม.ย. 62 09:45:05   สาขาวิชาการบัญชี
 ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1046
24 ม.ย. 62 09:41:48   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 B.ACC สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1043
24 ม.ย. 62 09:39:07   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 BCom สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1041
23 ม.ย. 62 15:27:03   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IBMสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1046
23 ม.ย. 62 15:23:20   สาขาวิชาการตลาด
 MKTสัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1047
26 มี.ค. 62 09:12:35   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1044
26 มี.ค. 62 09:09:04   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GMสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1044
26 มี.ค. 62 09:05:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 โครงการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1043
8 มี.ค. 62 09:32:47   สาขาวิชาการบัญชี
 โครงการวิปัสสนากับนักบัญชี
1048
8 มี.ค. 62 09:29:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 (KM) รายวิชาการจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
1045
4 มี.ค. 62 11:17:34
 การแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20
1048
4 มี.ค. 62 11:11:37
 วันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
1042
4 มี.ค. 62 11:09:04
 ประชุมสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด
1047
4 มี.ค. 62 11:05:37
 ประกวดสแตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ กีฬานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ (20)
1044
4 มี.ค. 62 10:59:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1047
4 มี.ค. 62 10:56:26
 การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนอกพื้นที่
1045