หัวข้อกิจกรรม อ่าน
วันที่ 4 เม.ย. 66 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 5 ม.ย. 66 10:31:13
 วันที่ 4 เม.ย. 66 รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์
136
วันที่ 4 เม.ย. 66 กิจกรรมวันสงกรานต์ โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน 8 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 5 ม.ย. 66 10:27:02
 วันที่ 4 เม.ย. 66 กิจกรรมวันสงกรานต์ โครงการ BBA Smart Culture ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน 8 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
56
วันที่ 24 มี.ค. ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น 5 ม.ย. 66 10:20:19
 วันที่ 24 มี.ค. ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น
56
วันที่ 1 ? 2 เมษายน 2566 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace) 5 ม.ย. 66 09:58:27
 วันที่ 1 ? 2 เมษายน 2566 นำโดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace)
55
วันที่ 1 เม.ย. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการถ่ายภาพ 5 ม.ย. 66 09:54:30
 วันที่ 1 เม.ย. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมการถ่ายภาพ
49
วันที่ 22 ? 23 มีนาคม 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace) 5 ม.ย. 66 09:52:16
 วันที่ 22 ? 23 มีนาคม 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาด ภูมิปัญญา (University as a Marketplace)
54
5 ม.ย. 66 09:35:08
 วันที่ 27 มี.ค. 2566
49
5 ม.ย. 66 09:28:45
 วันที่ 20 มี.ค. 2566 ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน ความใส่ใจในรายวิชาที่สอน
56
วันที่ 17 มี.ค. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการทำงานในมิติต่างๆ ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8 5 ม.ย. 66 09:15:31
 วันที่ 17 มี.ค. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการทำงานในมิติต่างๆ ณ ห้อง 8201 อาคารเรียน 8
52
วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี 17 มี.ค. 66 13:24:30   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 16 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอก (BACC) วิชาสัมมนาการบัญชี
94
วันที่ 15 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ? ระหว่าง โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 มี.ค. 66 13:23:26
 วันที่ 15 มีนาคม 66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ? ระหว่าง โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม กับ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
72
วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้ 17 มี.ค. 66 13:22:18   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 วันที่ 14 มีนาคม 2566 การจัดการธุรกิจดิจิทัล นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจได้
72
วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC) 17 มี.ค. 66 13:20:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 วันที่ 13 มี.ค. 66 กิจกรรมยื่นแบบภาษีเพื่อชุมชน (BACC)
69
วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี 17 มี.ค. 66 13:19:49   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มี.ค. 66 การจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี
63
วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  รายวิชา การเงินธุรกิจ 17 มี.ค. 66 13:11:42   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 13 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชา การเงินธุรกิจ
67
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนะแนวน้อง ๆ 17 มี.ค. 66 13:10:28   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนะแนวน้อง ๆ
48
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรม BBA รักการอ่าน 17 มี.ค. 66 13:09:00
 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กิจกรรม BBA รักการอ่าน
50
วันที่ 9 ? 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน อย. และมาตรฐานใบจดแจ้ง 17 มี.ค. 66 13:08:07
 วันที่ 9 ? 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐาน อย. และมาตรฐานใบจดแจ้ง
50
วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน 17 มี.ค. 66 13:06:45
 วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มบัญชีการเงิน
56
วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC) 17 มี.ค. 66 13:05:32   สาขาวิชาการบัญชี
 วันที่ 9 มี.ค. 66 สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาชีพบัญชีรายชั้นปี (ACC)
50
วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ อาชีพการออกแบบและพัฒนา Content ทางธุรกิจ 17 มี.ค. 66 13:04:11
 วันที่ 9 มี.ค. 66 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ อาชีพการออกแบบและพัฒนา Content ทางธุรกิจ
46
วันที่ 9 มี.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ 17 มี.ค. 66 13:03:05
 วันที่ 9 มี.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการเป้าหมายอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการ
50
วันที่ 9 มีนาคม 2566 show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 17 มี.ค. 66 13:01:49   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 วันที่ 9 มีนาคม 2566 show case สาขาวิชานิเทศศาสตร์
49
วันที่ 8 มีนาคม 2566 การจัดการทั่วไป ชั้นปี 1 ใช้หลัก 4P ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ 17 มี.ค. 66 13:00:18   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 วันที่ 8 มีนาคม 2566 การจัดการทั่วไป ชั้นปี 1 ใช้หลัก 4P ในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ
48
วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ในรายวิชา กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 17 มี.ค. 66 12:59:00   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชา กฎหมายเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
37