หัวข้อกิจกรรม อ่าน
16 ก.พ. 61 10:01:42   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
932
16 ก.พ. 61 10:00:52   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
933
16 ก.พ. 61 10:00:22   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจะหว่างประเทศ
939
16 ก.พ. 61 09:59:53   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการประกวดมืออาชีพ (The Best salesman 2017)
926
16 ก.พ. 61 09:59:22   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมการสัมมนา เรื่อง การจัดการยุคใหม่ Thailand 4.0
923
16 ก.พ. 61 09:58:47   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 กิจกรรม UBRU YOUNG HR ปีที่ 3
915
16 ก.พ. 61 09:53:28   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ และ ทักษะการใช้ Microsoft Excel
926
16 ก.พ. 61 09:53:00   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมการสัมมนา เรื่อง TFRs สู่ Thailand 4.0
928
16 ก.พ. 61 09:52:03   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักนิเทศศาสตร์น้อยในยุคดิจิตอล"(การทำสกู๊ปข่าว) #บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3
949
16 ก.พ. 61 09:50:02   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 แสดงผลงานของนักศึกษา บูธการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูธการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศอาเซียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะฯ และสินค้าจากผู้ประกอบการubi@ubru
918
16 ก.พ. 61 09:49:27   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด (Marketing knowledge contest 2017)
912
16 ก.พ. 61 09:46:42   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการประกวดแผนการตลาด หัวข้อ digital Marketing for Teen
929
16 ก.พ. 61 09:43:32
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 ACBA 2017
924
24 ก.ค. 60 11:06:56
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 14
926
19 ก.ค. 60 11:09:09
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1003
18 ก.ค. 60 11:11:50
 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง
909
17 ก.ค. 60 14:04:26
 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
900
17 ก.ค. 60 10:59:46   สาขาวิชาการตลาด
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาการตลาด
929
12 ก.ค. 60 11:03:25
 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่
926
11 ก.ค. 60 13:55:41
 ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6
931
11 ก.ค. 60 10:46:48   สาขาวิชาการตลาด
 MOU แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
934
7 ก.ค. 60 12:14:17   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Photo Academy
930
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
939
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
921
3 ก.ค. 60 16:29:22   สาขาวิชาการตลาด
 การออกแบบและผลิตสื่อ
938