หัวข้อกิจกรรม อ่าน
30 พ.ค. 60 10:24:19
 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
1181
23 พ.ค. 60 13:11:16
 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
1203
23 พ.ค. 60 13:06:19
 การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
1205
22 พ.ค. 60 15:08:25
 กิจการนักศึกษา เตรียมพร้อมรับน้องใหม่
1181
22 พ.ค. 60 14:43:08   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1216
21 พ.ค. 60 14:28:50
 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศ.บป.
1209
18 พ.ค. 60 14:03:16
 ประชุมเตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
1206
18 พ.ค. 60 10:08:09
 ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1184
16 พ.ค. 60 10:54:11
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
1208
5 พ.ค. 60 14:09:17
 สัมภาษณ์ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1186
5 พ.ค. 60 12:09:32
 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
1193
5 พ.ค. 60 10:54:31
 บูรณาการการเรียนคู่การทำงาน
1208
4 พ.ค. 60 14:06:14
 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการทำงาน
1218
4 พ.ค. 60 14:01:32
 ปฐมนิเทศ นศ. คณะบริหารฯ
1184
4 พ.ค. 60 13:55:44
 ปฐมนิเทศ นศ. 2560
1177
4 พ.ค. 60 13:45:01
 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรับน้อง
1180
4 พ.ค. 60 13:26:26
 กิจกรรมอบรมแกนนำกรรมการนักศึกษา
1184
4 พ.ค. 60 12:22:16
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กศบป.
1196
4 พ.ค. 60 12:18:01
 ประชุมถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล
1198
4 พ.ค. 60 12:12:15
 พัฒนาบุคลากร : การจัดการสำนักงาน และสิ่งแวดล้อม
1170
21 ม.ย. 60 10:50:21
 ประชุมพัฒนาการวิจัย
1214
19 ม.ย. 60 10:31:44
 ประชุมความร่วมมือทางการศึกษา CP ALL
1173
12 ม.ย. 60 13:27:43
 วันสุดท้ายของการรับสมัครรอบเพิ่มเติม
1184
11 ม.ย. 60 16:47:32
 วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข
1162
11 ม.ย. 60 16:28:18
 คณะบริหารฯ จัดประเพณีสงกรานต์
1213