หัวข้อกิจกรรม อ่าน
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
914
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
941
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
910
13 มี.ค. 60 16:49:35   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Buzz Team
930
13 มี.ค. 60 08:48:44   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน
913
13 มี.ค. 60 08:46:27   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 เยาวสตรีดีเด่น
932
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
927
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
913
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
925
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
906
8 มี.ค. 60 11:12:16
 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
902
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
918
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
919
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
920
23 ก.พ. 60 14:45:03
 นิเทศศาสตร์ 4.0
1033
23 ก.พ. 60 10:53:49
 ประชุมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ
915
22 ก.พ. 60 13:56:52
 รับมอบถังขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
910
21 ก.พ. 60 15:52:41
 ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
899
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
928
21 ก.พ. 60 13:41:34
 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
895
21 ก.พ. 60 13:37:22
 พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
895
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
921
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
938
15 ก.พ. 60 21:20:17
 การจัดการงานเอกสารสำหรับงานจัดเก็บภาษี
912
15 ก.พ. 60 21:12:51
 วันราชภัฏ
915