หัวข้อกิจกรรม อ่าน
16 ก.พ. 61 09:50:02   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 แสดงผลงานของนักศึกษา บูธการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูธการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศอาเซียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะฯ และสินค้าจากผู้ประกอบการubi@ubru
1173
16 ก.พ. 61 09:49:27   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด (Marketing knowledge contest 2017)
1182
16 ก.พ. 61 09:46:42   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการประกวดแผนการตลาด หัวข้อ digital Marketing for Teen
1209
16 ก.พ. 61 09:43:32
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 ACBA 2017
1219
24 ก.ค. 60 11:06:56
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 14
1231
19 ก.ค. 60 11:09:09
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1216
18 ก.ค. 60 11:11:50
 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง
1201
17 ก.ค. 60 14:04:26
 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
1169
17 ก.ค. 60 10:59:46   สาขาวิชาการตลาด
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาการตลาด
1213
12 ก.ค. 60 11:03:25
 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่
1220
11 ก.ค. 60 13:55:41
 ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6
1213
11 ก.ค. 60 10:46:48   สาขาวิชาการตลาด
 MOU แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
1197
7 ก.ค. 60 12:14:17   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Photo Academy
1192
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
1215
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
1237
3 ก.ค. 60 16:29:22   สาขาวิชาการตลาด
 การออกแบบและผลิตสื่อ
1225
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
1167
30 มิ.ย. 60 10:58:39   สาขาวิชาการบัญชี
 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ?SME บัญชีเดียว?
1192
30 มิ.ย. 60 10:45:37
 กิจกรรมประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา 2560
1213
30 มิ.ย. 60 10:42:02   สาขาวิชาการบัญชี
 ACC รับการตรวจประเมินฯ
1210
25 มิ.ย. 60 10:59:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 MBA & DBA ตรวจประเมินฯ
1220
25 มิ.ย. 60 10:56:21
 ประชุมดำเนินการสอบ ภาค ก
1195
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
1213
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
1214
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
1197