หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ก.ค. 60 09:46:34
 ประชุมจัดทำวารสารวิชาการ
919
30 มิ.ย. 60 10:58:39   สาขาวิชาการบัญชี
 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ?SME บัญชีเดียว?
935
30 มิ.ย. 60 10:45:37
 กิจกรรมประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา 2560
938
30 มิ.ย. 60 10:42:02   สาขาวิชาการบัญชี
 ACC รับการตรวจประเมินฯ
943
25 มิ.ย. 60 10:59:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 MBA & DBA ตรวจประเมินฯ
947
25 มิ.ย. 60 10:56:21
 ประชุมดำเนินการสอบ ภาค ก
920
25 มิ.ย. 60 10:44:31
 ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป
939
25 มิ.ย. 60 09:54:40
 คณะผู้แทนทูตอิสราเอล เยี่ยมเยือนคณะบริหารฯ
928
25 มิ.ย. 60 09:47:46
 เยี่ยมชม Cluster
940
25 มิ.ย. 60 09:44:10
 ปัจฉิมฝึกงาน
940
23 มิ.ย. 60 09:07:51
 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
922
22 มิ.ย. 60 16:07:43
 รำลึกพระคุณครู
917
22 มิ.ย. 60 16:05:49
 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย
925
22 มิ.ย. 60 15:56:24
 เตรียมความพร้อมงานบริหารธุรกิจวิชาการ
941
20 มิ.ย. 60 11:29:06   สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 B.HRM & M.HRM รับการตรวจประเมินฯ
912
19 มิ.ย. 60 15:26:03
 แถลงข่าว Olympic Day 2017
931
19 มิ.ย. 60 15:22:01   สาขาวิชาการตลาด
  MKT รับการตรวจประเมินฯ
937
18 มิ.ย. 60 13:40:24
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ฯ กศ.บป.
926
18 มิ.ย. 60 13:20:49
 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
928
18 มิ.ย. 60 13:14:17
 ศึกษาดูงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
939
18 มิ.ย. 60 12:45:12
 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และสำนักงาน
925
18 มิ.ย. 60 12:22:53
 พิธีทำบุญตักบาตร - พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่
943
18 มิ.ย. 60 12:14:46
 พิธีเทียน
940
9 มิ.ย. 60 14:29:29
 ชิงธง
924
9 มิ.ย. 60 14:01:23
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาคณะ
924