หัวข้อกิจกรรม อ่าน
26 มี.ค. 62 09:12:35   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM สัมภาษณ์ รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1206
26 มี.ค. 62 09:09:04   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GMสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา รอบ2/1 โควตาเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน
1200
26 มี.ค. 62 09:05:57   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 โครงการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1187
8 มี.ค. 62 09:32:47   สาขาวิชาการบัญชี
 โครงการวิปัสสนากับนักบัญชี
1199
8 มี.ค. 62 09:29:14   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 (KM) รายวิชาการจัดการองค์ความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
1162
4 มี.ค. 62 11:17:34
 การแข่งขันกีฬาม.ราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 20
1230
4 มี.ค. 62 11:11:37
 วันมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ
1167
4 มี.ค. 62 11:09:04
 ประชุมสหกรณ์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำกัด
1205
4 มี.ค. 62 11:05:37
 ประกวดสแตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ กีฬานักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ (20)
1159
4 มี.ค. 62 10:59:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1200
4 มี.ค. 62 10:56:26
 การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนอกพื้นที่
1189
4 มี.ค. 62 10:53:10   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 พิธีลงนามโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย
1196
4 มี.ค. 62 10:49:42
 สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1177
4 มี.ค. 62 10:28:53
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2562
1188
4 มี.ค. 62 10:20:06
 โครงการบริการวิชาการ (ลงพื้นที่บ้านคูเมือง)
1159
4 มี.ค. 62 10:01:30
 ประชุมการดำเนินงานจากการลงพื้นที่บ้านคูเมือง
1167
4 มี.ค. 62 09:57:41   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมอบรมภาษาเขมร
1204
4 มี.ค. 62 09:53:01
 BBA QA Training
1211
4 มี.ค. 62 09:45:14
 พิธีทำบุญตักบาตร ?วันราชภัฏ?
1164
4 มี.ค. 62 09:39:56
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นตามพระราโชบาย
1193
4 มี.ค. 62 09:36:53
 ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินสมรรถนะของบุคคล
1191
4 มี.ค. 62 09:33:49
 ประชุมการดำเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
1186
15 ก.พ. 62 09:40:00
 ประชุมสรุปงานจากการลงพื้นที่
1179
6 ก.พ. 62 15:16:24
 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม UBRU.GAME
1183
6 ก.พ. 62 15:05:00   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน
1201