หัวข้อกิจกรรม อ่าน
21 มี.ค. 60 18:45:19
 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1052
21 มี.ค. 60 13:55:33
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1042
21 มี.ค. 60 13:10:16
 ประชุมทีมสโมสรนักศึกษาชุดใหม่
1044
16 มี.ค. 60 16:26:09
  "คิด - ทำ นอกกรอบ"
1043
13 มี.ค. 60 16:51:04
 พัฒนาคุณภาพนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
1039
13 มี.ค. 60 16:49:35   สาขาวิชาการตลาด
 Marketing Buzz Team
1045
13 มี.ค. 60 08:48:44   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 การจัดการทั่วไป ศึกษาดูงาน
1041
13 มี.ค. 60 08:46:27   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 เยาวสตรีดีเด่น
1048
11 มี.ค. 60 10:56:39
 โมเดลธุรกิจพิชิตเงินล้าน
1045
9 มี.ค. 60 16:57:35
 ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร
1043
9 มี.ค. 60 09:54:31
 คัดเลือกทุนวิจัย
1044
8 มี.ค. 60 13:57:29
 การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
1039
8 มี.ค. 60 11:12:16
 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1038
2 มี.ค. 60 14:16:34
 ประชุมการจัดการขยะ
1047
28 ก.พ. 60 14:18:12
 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2
1043
24 ก.พ. 60 15:19:52
 นำเสนอรายงานพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
1043
23 ก.พ. 60 14:45:03
 นิเทศศาสตร์ 4.0
1049
23 ก.พ. 60 10:53:49
 ประชุมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าฯ
1041
22 ก.พ. 60 13:56:52
 รับมอบถังขยะส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
1042
21 ก.พ. 60 15:52:41
 ประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
1039
21 ก.พ. 60 13:44:54
 ประชุมสรุปผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
1047
21 ก.พ. 60 13:41:34
 น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1040
21 ก.พ. 60 13:37:22
 พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
1036
15 ก.พ. 60 21:28:26
 การบัญชี และคอมฯ ธุรกิจ รองอันดับ 2 แข่งขันทักษะ
1044
15 ก.พ. 60 21:26:00
 ศึกษาดูงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
1050