หัวข้อกิจกรรม อ่าน
16 ก.พ. 61 10:02:23   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 การอบรมเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น
1133
16 ก.พ. 61 10:01:42   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1141
16 ก.พ. 61 10:00:52   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
1130
16 ก.พ. 61 10:00:22   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจะหว่างประเทศ
1129
16 ก.พ. 61 09:59:53   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการประกวดมืออาชีพ (The Best salesman 2017)
1119
16 ก.พ. 61 09:59:22   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 กิจกรรมการสัมมนา เรื่อง การจัดการยุคใหม่ Thailand 4.0
1122
16 ก.พ. 61 09:58:47   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 กิจกรรม UBRU YOUNG HR ปีที่ 3
1126
16 ก.พ. 61 09:53:28   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 การแข่งขันพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ และ ทักษะการใช้ Microsoft Excel
1129
16 ก.พ. 61 09:53:00   สาขาวิชาการบัญชี
 กิจกรรมการสัมมนา เรื่อง TFRs สู่ Thailand 4.0
1114
16 ก.พ. 61 09:52:03   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักนิเทศศาสตร์น้อยในยุคดิจิตอล"(การทำสกู๊ปข่าว) #บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3
1126
16 ก.พ. 61 09:50:02   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
 แสดงผลงานของนักศึกษา บูธการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูธการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศอาเซียน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะฯ และสินค้าจากผู้ประกอบการubi@ubru
1105
16 ก.พ. 61 09:49:27   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด (Marketing knowledge contest 2017)
1110
16 ก.พ. 61 09:46:42   สาขาวิชาการตลาด
 กิจกรรมการประกวดแผนการตลาด หัวข้อ digital Marketing for Teen
1127
16 ก.พ. 61 09:43:32
 บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 3 ACBA 2017
1132
24 ก.ค. 60 11:06:56
 บริหารธุรกิจเกมส์ครั้งที่ 14
1144
19 ก.ค. 60 11:09:09
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
1120
18 ก.ค. 60 11:11:50
 ปรับภูมิทัศน์ เตรียมปลูกปอเทือง
1119
17 ก.ค. 60 14:04:26
 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณของบุคลากร
1104
17 ก.ค. 60 10:59:46   สาขาวิชาการตลาด
 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาการตลาด
1128
12 ก.ค. 60 11:03:25
 ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยมือใหม่
1138
11 ก.ค. 60 13:55:41
 ประชุม กบ. คณะ ครั้งที่ 6
1128
11 ก.ค. 60 10:46:48   สาขาวิชาการตลาด
 MOU แม็คโครมิตรแท้โชห่วย
1124
7 ก.ค. 60 12:14:17   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Photo Academy
1126
7 ก.ค. 60 12:10:44
 รำบุญข้าวประดับดิน
1135
3 ก.ค. 60 16:43:45
 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
1143