หัวข้อกิจกรรม อ่าน
3 ม.ค. 62 10:46:57   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการจัดการ
1182
3 ม.ค. 62 10:43:19   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 GM Show Case หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
1183
3 ม.ค. 62 10:09:11   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น Show Case
1169
3 ม.ค. 62 10:00:56
 สภากาแฟ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1166
3 ม.ค. 62 09:53:58   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1188
3 ม.ค. 62 09:47:00
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมค่ายบริการธุรกิจ
1201
3 ม.ค. 62 09:42:40   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case ในรายวิชาสัมมนาทางการตลาด
1181
3 ม.ค. 62 09:38:21   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  Ibm Show Case ในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1149
3 ม.ค. 62 09:33:47   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 Gm Show Case
1182
3 ม.ค. 62 09:29:38   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1163
3 ม.ค. 62 09:26:25
 คณะผู้บริหารประเมินการสอนเพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
1193
3 ม.ค. 62 09:21:28   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 Bachelor of Arts Program in Communication Arts Show Case
1195
3 ม.ค. 62 09:18:57   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1192
3 ม.ค. 62 09:15:48   สาขาวิชาการตลาด
 Mkt Show Case
1193
3 ม.ค. 62 09:12:52   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 Ibm Show Case
1184
3 ม.ค. 62 09:09:20   สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 ShowCase CommArts
1173
28 ธ.ค. 61 11:34:15
 GM Show Case
1168
28 ธ.ค. 61 11:29:16
 พิธีทำบุญตักบาตร
1171
28 ธ.ค. 61 11:02:31   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case ในรายวิชาพฤติกรรมองค์การสมัยใหม่
1183
28 ธ.ค. 61 10:57:03   สาขาวิชาการตลาด
 MKT Show Case
1172
28 ธ.ค. 61 10:47:33   สาขาวิชาการจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
 HRM Show Case
1170
28 ธ.ค. 61 10:30:49
 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
1169
28 ธ.ค. 61 10:28:16
 บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
1174
25 ธ.ค. 61 15:26:08
 UBRU SMART FRESHY 2018
1134
25 ธ.ค. 61 15:21:13
 งานวันมหิดล
1127