หัวข้อข่าว อ่าน
21 ม.ย. 60 10:41:36  วันศุกร์..เชิญร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี 703
19 ม.ย. 60 15:15:22  คำสั่งย้ายพนักงานไปสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 718
19 ม.ย. 60 11:20:58  มร.ชม. รับสมัครงาน 80 อัตรา 725
19 ม.ย. 60 11:11:38  คำสั่งให้พนักงานไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม 717
19 ม.ย. 60 11:03:49  ม.เรศวร จัดอบรม 11 หลักสูตร 713
19 ม.ย. 60 10:55:12  แจ้งกำหนดการยืม - คืนหนังสือ 715
18 ม.ย. 60 10:36:46  ม.ศิลปากร จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 708
18 ม.ย. 60 10:20:35  มธ. เชิญร่วมอบรมพัฒนาทักษะ 706
12 ม.ย. 60 14:47:05  เชิญร่วมอบรม WIL 720
11 ม.ย. 60 08:58:21  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 706
11 ม.ย. 60 08:47:58  ขอความร่วมมือในการดูแลการปิดไฟฟ้า - น้ำประปา 710
10 ม.ย. 60 15:54:53  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 720
10 ม.ย. 60 15:49:06  ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำฯ 711
10 ม.ย. 60 15:45:09  จุลสารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ศธ. 711
10 ม.ย. 60 15:36:56  เชิญร่วมงาน "IP Fair 2017" 710
10 ม.ย. 60 15:30:20  ม.ศิลปากร เชิญร่วมอบรมการบริหารทรัพย์สิน 713
9 ม.ย. 60 15:58:12  เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่า ปี 2560 708
5 ม.ย. 60 14:52:45  รายงานภาวะเศรษฐกิจ 717
5 ม.ย. 60 14:49:19  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 708
5 ม.ย. 60 14:45:55  มรภ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการ 714
5 ม.ย. 60 14:35:47  มรภ.กาญจนบุรี รับโอนข้าราชการ 720
5 ม.ย. 60 11:54:51  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา Web Aplication ด้วยระบบ GISTDA Portal 714
5 ม.ย. 60 11:45:45  ขอเชิญร่วมอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work - Integrated Learning : WIL) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ฤษภาคม 2560 710
5 ม.ย. 60 11:35:12  ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง รุ่นที่6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 696
5 ม.ย. 60 11:15:03  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ เข้าปีการศึกษา 2556 และ 2557 ภาคเรียนที่ 3/59 711