หัวข้อข่าว อ่าน
28 มิ.ย. 60 13:53:00  ม.บูรพา เชิญประชุมวิชาการ 608
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 595
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 619
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 592
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 602
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 594
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 590
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 607
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 606
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 596
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 599
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 618
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 616
22 มิ.ย. 60 08:44:25  24 มิ.ย. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 604
21 มิ.ย. 60 13:52:39  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาทีการ 2544 593
9 มิ.ย. 60 16:09:52  เชิญร่วมประชุมวิชาการ ณ เมือง Ahwaz 591
9 มิ.ย. 60 15:54:23   คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 612
9 มิ.ย. 60 15:48:27  อาจารย์ และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 604
9 มิ.ย. 60 15:32:25  มก. เชิญส่งบทความวิจัย 593
9 มิ.ย. 60 15:16:08  คำสั่ง และสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 597
9 มิ.ย. 60 15:07:04  ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 602
9 มิ.ย. 60 15:01:59  สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 622
9 มิ.ย. 60 14:48:38  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ 585
8 มิ.ย. 60 15:00:08  เชิญสมทบทุนวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน 624
8 มิ.ย. 60 14:49:50  อ่านข่าว วช. http://www.nrct.go.th 585