หัวข้อข่าว อ่าน
28 มิ.ย. 60 13:44:01  เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 711
28 มิ.ย. 60 13:35:45  มสธ. จัดอบรม 6 หลักสูตร 712
28 มิ.ย. 60 12:34:17  เชิญร่วมประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup 719
28 มิ.ย. 60 12:13:56  เชิญร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย 717
28 มิ.ย. 60 12:10:43  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ 703
28 มิ.ย. 60 11:59:58  เชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในงาน INCOMaR ครั้งที่ 7 711
28 มิ.ย. 60 11:44:15  เชิญร่วม LAMS NCE 2017 711
28 มิ.ย. 60 10:46:24  เชิญอบรม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 702
28 มิ.ย. 60 10:36:23  เชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Forum 2017 701
28 มิ.ย. 60 10:15:17  มหกรรมพัฒนางานประจำ 701
28 มิ.ย. 60 09:53:38  เวลาเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย 719
22 มิ.ย. 60 14:22:25  กิจกรรม เดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day 713
22 มิ.ย. 60 08:44:25  24 มิ.ย. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 716
21 มิ.ย. 60 13:52:39  คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาทีการ 2544 705
9 มิ.ย. 60 16:09:52  เชิญร่วมประชุมวิชาการ ณ เมือง Ahwaz 715
9 มิ.ย. 60 15:54:23   คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 694
9 มิ.ย. 60 15:48:27  อาจารย์ และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 703
9 มิ.ย. 60 15:32:25  มก. เชิญส่งบทความวิจัย 702
9 มิ.ย. 60 15:16:08  คำสั่ง และสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 704
9 มิ.ย. 60 15:07:04  ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 695
9 มิ.ย. 60 15:01:59  สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 703
9 มิ.ย. 60 14:48:38  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ 704
8 มิ.ย. 60 15:00:08  เชิญสมทบทุนวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน 702
8 มิ.ย. 60 14:49:50  อ่านข่าว วช. http://www.nrct.go.th 699
8 มิ.ย. 60 13:41:58  เชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" 702