ประชาสัมพันธ์โครงการ Samart Skill (Google Career Certificate)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Samart Skill (Google Career Certificate) 

1. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Google และบริษัท The S Curve เป็นผู้ดำเนินการและมอบมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยายลัยราชภัฏ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในสาขาที่เป็นที่ต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบัน ตามที่ผู้เรียนสนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้สมัครงานได้จริงกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับในคุณวุฒินี้

2. ทุนนี้เป็นทุนเรียนฟรีและไม่จำกัดจำนวนทุน การเรียนและสอบเป็นแบบออนไลน์จนจบหลักสูตรใช้เวลา 6 เดือน/หลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ในแต่ละคอร์สที่เรียน โดยจะมีการติดตามจาก The S Curve ทุกเดือน

3. หลักสูตรที่เปิดอบรมมี 3 หลักสูตร คือ

     1) Google IT Support Professional Certificate (เหมาะกับผู้เรียนด้านวิศวคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

     2) Google Data Analytics Professional Certificate (เหมาะกับผู้เรียนด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ)   

     3) Google Digital Marketing & E-commerce Certificate (เหมาะกับผู้เรียนด้านการตลาด) 

4. นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ ผศ.วันวิสา มากดี (063-5324945)น.ส.เบญจมาภรณ์ ถวิลไพร (065-9146191) mecidiyeköy escort ภาายในวันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย. 2565 (ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลภายในเวลา 17.00 น.)


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post