โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญชวน ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Acc) ในรายวิชาการบัญชีส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565  หัวข้อ “การตรวจและคัดแยกฎีกาของ หน่วยงานภาครัฐ” วิทยากรโดย คุณวิภาดา ไชยะโอชะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่, คุณรัตติยา  พื้นนวล นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 ⏰เวลา 08.30 - 16.30 น. ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft team

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post