แจ้งนักศึกเข้าจองสถานที่ฝึกประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558

ให้นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่  3/2558  เข้าจองสถานที่ฝึกงานในระบบ  ตั้งแต่วันที่  30  ตุลาคม  -6  พฤศจิกายน  

และต้องดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้

1.ปริ้นเอกสารที่เข้าไปจองในระบบเพื่อไปส่งที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการเพื่ือให้หน่วยงานตอบรับการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์   และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นอนุมัต  และส่งที่งานฝึกประสบการณ์  ตั้งแต่วันที่  23-30  พฤศจิกายน  2558  

2. นักศึกษารับหนังสือขอควาอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ไปส่งยังหน่วยงานภายใน  เดือนธันวาคม 2558


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post