การประชุมวิชาการระดับชาติ “มธส.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่องนวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุดโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ “มธส.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่องนวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุดโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0 2504 75878 9

E-mail : stouconference@stou.ac.th

 

 

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post