ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล HUMAN PERFORMANCE DEVELOPMENT CENTER ขอเชิญเข้าอบอบรม

 

รหัสหลักสูตร/ วิทยากร

รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
อาจารย์ พิชาวุธ เพ็งทอง

หัวข้อบรรยาย

เทคนิคการประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/ ปัญหาและแนวทางแก้ไข (ปฏิบัติการ)/ เทคนิคการการสร้างแรงจูงใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร/ เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร/ การธำรงรักษาบุคคล (ปฏิบัติการ)

รอบการอบรม

รอบ 1
วันที่ 20-21/4/2561

รอบ 2
วันที่ 27-28/4/2561

ค่าลงทะเบียน

4800

รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/ จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล

จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ คุณลักษณะมาตรฐานของผู้นำ /ภาวะผู้นำและแนวการบริหารยุคใหม่/แนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นองค์แห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/หัวใจของการทำงานให้เกิดความสุข/7องค์ประกอบในการสร้างความสุข

รอบ 1
วันที่ 4-5/5/2561

รอบ 2
วันที่ 18-19/5/2561

6000

รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/ การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ ธนิสรณ์ จิระพรชัย

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง/เทคนิคการปรับลดความขัดแย้งในองค์กร/การสร้างทีมงานคุณภาพ/กลยุทธการดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ/ กลยุทธ์ที่ดี/ ขั้นตอนการดำเนินการตามกลยุทธ์/ การประเมินผลการดำเนินการ/การดำเนินงานประจำให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพต่างๆ

รอบเดียว
วันที่ 8-9/6/2561

6000

รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ

อาจารย์ ชรินทร ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ ชิราพร ปิ่นสุวรรณ

ฝึกปฏิบัติการอังกฤษเบื้องต้น เกี่ยวกับ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวทักทาย การแนะนำตัวและผู้อื่นในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ การนำเสนอต่อผู้มาเยือน การนำเยี่ยมชม การเลี้ยงรับรอง การบอกเล่า เรื่องวัฒนธรรม อาหาร ฯ การกล่าวอำลา การเขียนอีเมล์เพื่อประสานงาน และหนังสือราชการเบื้องต้น (พร้อมไฟล์ตัวอย่าง)

รอบ 1
วันที่ 28-30/6/2561

รอบ 2
วันที่ 12-14/7/2561

6900

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post