ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Creating Digital Pathways for Teaching and Learning # 2 : The Workshop”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“Creating Digital Pathways for Teaching and Learning # 2 : The Workshop”
ในวันอังคารที่11 กันยายน 2561
ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------------
หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต การจัดกระบวนการการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงมี
ความท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษาเนื่องเพราะผู้เรียนเป็นคนที่เกิดใน Generation ใหม่ที่มีแนวคิด มุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ
และพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจากยุคที่ผ่านมา ครูผู้สอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการ
สอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการเลือกใช้สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและเนื้อหาสาระวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสนุก ตื่นเต้น กระตุ้นความคิด และเกิดการตั้ง
คําถามจากผู้เรียน และเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันการเรียนการสอนและงานวิจัยมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเท่าทันและติดตามความก้าวหน้าอยู่เสมอโดยเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการเรียนการสอน
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยต่อไป จึงกําหนดจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติในหัวข้อ“Creating Digital Pathways for Teaching and Learning # 2 : The Workshop” โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย Professor Mark Pegrum จาก Faculty of Education at The University of Western
Australia ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติ Learning and Teaching ปี 2010 จาก Council (ALTC) Excellence in Teaching
Award และเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาหลายเล่ม อาทิ
1. Mobile Learning: Languages, Literacies and Cultures (New Language Learning and Teaching
Environments)(2014)
2. Digital Literacies (Research and Resources in Language Teaching) (2014)
3. From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education (2009)
4. Brave New Classrooms: Democratic Education and the Internet, Co-edited with Joe Lockard was
published by Peter Lang(2006)
ซึ่งจะมาบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์ห้องเรียนเพื่อกําหนด
กรอบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแห่งยุคสมัย อาทิ namely social constructivism (and
associated approaches such as inquiry-based, problem-based and challenge-based learning) แ ล ะ
communities of practice model เป็นต้น การทดลองสํารวจและออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (blogs, wikis, social networking, microblogging, polling, folksonomies, podcasting, VoIP, videos,
digital storytelling, data visualisation, virtual worlds, and gaming) และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนําเสนอข้อมูลสถานการณ์และการวิเคราะห์ห้องเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อฝึกออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่21
3. เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนร่วมกันต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อํานวยการสถาบันการเรียนรู้
ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าสาขา อาจารย์และผู้สนใจ จํานวน 80-100 คน
วัน เวลา และสถานที่
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ
กรุงเทพฯ
การรับสมัคร
รับจํานวน 80-100 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง www.knit.or.th และชําระค่าลงทะเบียน ภายใน
วันที่31 สิงหาคม 2561
ค่าลงทะเบียน
การสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ท่าน (สองพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ผู้สมัครต้องนํา computer Notebook /lab Top/smartphone มาเองเพื่อใช้ในการสร้างเครื่องมือทดลองออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอน
- ผู้สมัครเข้าต้องมีgmail และ Facebook สําหรับใช้ในระหว่างการสัมมนา
- การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนาฯ โดยไม่มีล่ามแปลภาษา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสมเกียรติกิตติเมธาวีนันท์โทรศัพท์02 – 126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์somkiat@knit.or.th
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์02 – 126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์sukanya@knit.or.th
โทรสาร 02 – 126-7635


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post