ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 7

“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 5

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จัดการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 5

-----------------------------

                                                                                  

หลักการและเหตุผล


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีข้อกำหนดให้มีกฎหมายการเงิน การคลังของรัฐ เพื่อกำหนดกรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งรวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณและการกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินการคลังแก่ส่วนราชการภาครัฐ

การบริหารงานด้านการเงิน การคลัง จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดไว้  ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีการจ่ายและควบคุมตามที่กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้จัดอบรมหลักสูตร
“กฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง” รุ่นที่ 5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสามารถนำความรู้ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กฎหมาย ระเบียบที่อนุญาตให้จ่ายได้
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลังของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้ตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้บริหาร ผู้ควบคุม ผู้มีอำนาจอนุมัติในหน่วยงานภาครัฐ
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารโครงการ
 3. ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื้อหาวิชา

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง และการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
 3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการของทางราชการ
 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ 2553
 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ  


 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          ระหว่างวันที่  21 - 22  กรกฎาคม  2560 (2 วัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.

          ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วิทยากร

นายเชิดชัย  มีคำ
อดีต ผู้อำนายการส่วนกฎหมายและระเบียบ 2

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ)
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง


คุณกิตติมา  อังกินันทน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ  กรมบัญชีกลาง    

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานขององค์กร
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
 3. สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆในการบริหารงานการเงินการคลัง

 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร

 • ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน  4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม     

ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2

 • เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”

แล้ว (Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633)

หมายเหตุ :     

 1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง  (รับสมัครจำนวนไม่เกิน 120 ท่าน)
 2. กรุณาชำระเงินก่อน วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วม
  การอบรม

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          คุณวรารักษ์  วิลัย

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          โทร. 0-2470-9630-4  โทรสาร. 0-2427-9633

          (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

===========================

 


ไฟล์แนบข่าว (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบ)


Share this post