วันที่ 9 ก.ค. 66 รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 ก.ค. 66 รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.
ซึ่งช่วงบ่ายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อรับคำแนะนำในการเรียนการสอน การลงทะเบียนรายวิชา การเทียบโอนรายวิชา เป็นต้น ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post