ปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 4 ก.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในระดับหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและรุ่นพี่เพื่อรับคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาในการเรียน และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ภาพกิจกรรม


Share this post