กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ

วันที่ 3 ก.ค. 66 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา Smart & Excellent BBA กิจกรรมชวนคุย ชวนคิด ชวนทำ ณ ห้องเรียน 8201 อาคารเรียน 8 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ด้วยการมีภาวะผู้นำ ทักษะการคิด ทักษะ
การสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน และเพื่อเกิดแนวทาง
การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักศึกษาฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และวางแผนอนาคตให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม


ภาพกิจกรรม


Share this post