วันที่ 9 ก.ย 65 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มรภ.อบ.:Workshop การทำอาหารและการถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต

วันที่ 9 ก.ย. 65 เวลา 16.30 น. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมworkshop การพัฒนา Soft skill ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้การทำอาหาร เมนูอาชีพ และการถ่ายภาพสินค้า การถ่ายภาพอาหาร การถ่ายภาพบุคคล วิทยากรโดย ผศ.บุษยมาส ชื่นเย็น อาจารย์สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปต่อยอดในการสร้างอาชีของตนเองในอนาคตได้ และทำให้นักศึกาได้เพิ่มทักษะการทำอาหารและการถ่ายภาพสินค้าได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างได้ในอนาคต


ภาพกิจกรรม


Share this post