9 มิ.ย. 65 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 9 มิ.ย. 65 ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมาย บุคลลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับ นวัตวิถีเกษตรอินทรีย์ลำเซบก โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการลงแขกเกี่ยวข้าว สู่ผลผลิต 1 ไร่ 1 ตัน ณ แหลมยายเอียง ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายและ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มทักษะการทำงานในศตรวรรษที่ 21

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=webmaster.bba&set=a.2352262048244939

------------

#BBA #UBRU #Smart #Education #ExcellentBBA #คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ภาพกิจกรรม


Share this post