กำหนดส่งบทความ


1. เปิดรับบทความและชำระเงินค่าบทความ

  • บรรยาย (Oral)   1,500   บาท
  • โปสเตอร์ (Poster)   2,000   บาท

 

   วันที่ 20 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2565

 

2. ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ฟรี !!! ไม่มีค่าลงทะเบียน

 

 

หมดเขตลงทะเบียน  วันที่ 31 กรกฎาคม  2565

3. กระบวนการแก้ไข-ส่งกลับ-ออกหนังสือตอบรับบทความ - จัดทำโปสเตอร์บทความ

หมดเขต   วันที่ 22 กรกฎาคม  2565

4. วันจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 19 สิงหาคม  2565

 


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022