ขอบเขตเนื้อหา


     
1 การบริหารธุรกิจ  
2 กาตลาด  
3 การบัญชี การเงิน  
4 นิเทศศาสตร์  
5

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 
6 การเป็นผู้ประกอบการ  
7 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
8 การจัดการระบบสารสนเทศ  
9 เศรษฐศาสตร์การจัดการ  
10 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
11 การจัดการธุรกิจดิจิทัล  
12 การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  
     

 


การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022